GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI
Tarih:
Son Güncelleme:27/03/2021
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama04 Mart 2006 tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22.2.2006 tarih ve 5458 sayılı Kanun ile Bağ-Kur ve SSK`nın sosyal güvenlik prim alacakları yeniden yapılandırılmış ve Kanunun uygulamasana ilişkin usul ve esasları belirlemeye Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur Yönetim Kurulları yetkili kılınmıştır

Bağ-Kur Yönetim Kurulunun 9.3.2006 tarih ve 2006/175 sayılı Kararı ile tespit edilen uygulamaya ilişkin usul ve esaslar aşağıda gösterilmiştir..

1. 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununa göre; 31 Mart 2005 tarihine kadar tahakkuk ettiði halde bu Kanunun yürürlüğe girdiği 01.04.2006 tarihine kadar ödenmemiş olan prim ve sosyal güvenlik destek primi borçlan yeniden yapılandırılacaktır

1 Nisan 2005 tarihinden 31 Mart 2006 tarihine kadar geçen dönemde tahakkuk ettiği halde ödenmeyen prim, sosyal güvenlik destek primi ve gecikme zammı borçları da yeniden yapılandırılan borca eklenerek Kanunun 3. maddesinde belirtilen esaslara göre taksitlendirilebilecektir.

Kanun hükümlerinden faydalanmak isteyen sigortalıların, hak sahiplerinin veya kanuni vekillerinin 01/04/2006-31/05/2006 tarihleri arasında şahsen il müdürlüklerine talepte bulunmaları gerekmekte olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yeniden yapılandırılan borçların ilk taksitini ödeme süresi, talep tarihini takip eden ayın son gününe kadar olacaktır.

Örneğin: 30.04.2006 tarihinde başvuru yapılmış ise ilk taksit 31.05.2006` ya kadar, 31.05.2006 da başvuru yapılmış ise ilk taksit 30.06.2006 tarihine kadar ödenecektir.

2. Bağ-Kur prim asıllarına, ödeme süresinin bitim tarihinden itibaren 31.12.1998 tarihine kadar uygulanan oranlara göre, gecikme zammı 1.1.1999 `dan 31.12.2004 tarihine kadar TÜÝK ( Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan TEFE oranı, 1.1.2005 tarihinden itibaren ise ÜFE (Üretici Fiyatları Endeksi) aylık değişim oranı uygulanmak suretiyle borç yeniden yapılandırılacaktır. Bu hesaplama sonucunda;

500.-YTL ve altında prim borcu veya 500.-YTL`nin altında gecikme zammı borcu bulunanların yapılandırma talepleri işleme alınacak ancak, peşin ödeme yapmaları sağlanacaktır.

1479 Kanuna tabi sigortalı olanlar ile Kurum dışı Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeyenlerden 501.-YTL ve daha fazla gecikme zammı borcu bulunanların ise yeniden yapılandırma talepleri alınarak en fazla 6 aya kadar taksit yapılacaktır.

*501.- YTL- 3.000.- YTL arasında olanlar 12 aya kadar *

3001.- YTL - 6.000.- YTL arasında olanlar 24 aya kadar

*6.001.- YTL-10.000.- YTL arasında olanlar 36 aya kadar

*10.001.- YTL`den fazla olanlar 60 aya kadar taksitlendirme yapabileceklerdir.

Taksitlendirilen toplam borca,

*12 Aylık sürede ödenirse yıllık % 4,

*24 Aylık sürede ödenirse yıllık %5,

*36 Aylık sürede ödenirse yıllık %6,

oranında taksitlendirme farkı hesaplanarak ayrıca ilave edilecektir.

Taksitlendirilen toplam borç, bu oranlarda arttırıldıktan sonra bulunan tutar, taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık taksitler tespit edilecektir.

Başlangıçta taksitle ödeme yolunu seçip, daha sonra taksitlendirilen borcun kalan kısmının peşin ödenmek istenilmesi halinde, uygulanan taksitlendirme farkının kalan aylara isabet eden kısmınıindirilerek bakiye borç miktarı tahsil edilecektir.

Yeniden yapılandırılmış olan borcun tamamını 30.6.2006 tarihine kadar ödenmesi halinde borç peşin ödenmiş sayılacak ve taksitlendirme farkı alınmayacaktır.

3. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 1479 sayılı Kanunun Geçici 19`uncu maddesi uyarınca borçların taksitlendirerek, ilgili Kanunlardaki taksitlendirme şartlarına uygun olarak ödemekte olanlar, kalan borç tutarları için başvuru süresi içerisinde talep etmeleri halinde, yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Ayrıca tabi afet nedeniyle, afet erteleme talebi olanların başvuru süresi içerisinde yeniden yapılandırma talebinde bulunmaları halinde, daha önce yapılmış olan yeniden yapılandırma ve afet erteleme taleplerinden feragat ettiklerine dair talep alındıktan sonra yeniden yapılandırma talepleri İl Müdürlüklerince, afet erteleme talepleri ise Sigortalılar Dairesi Başkanlığınca iptal edildikten sonra uygulamaya ilişkin yeniden yapılandırma  talepleri işleme alınacaktır.

4. Başvurusu kabul edilip borçları yeniden yapılandırılanlar, bir takvim yılı içinde 3 defadan fazla taksitlerini ödemezlerse veya bu süre içinde ödemesi gereken cari ay primlerini 3 defadan fazla aksatırlarsa yeniden yapılandırma işlemi iptal edilecektir.

Bir takvim yılında üç ay veya daha az sürelerle ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlendirme tutarlarının taksitlendirme süresi aşılmamak kaydıyla en geç izleyen takvim yýl sonuna kadar, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarın son takside ait olması halinde ise son taksiti izleyen ayýn sonuna kadar ödenmeyen kısım ile birlikte, gecikilen her ay için Hazîne Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait YTL cinsinden ıskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranlarının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlandırılacaktır.

5.1479 sayılı Kanun kapsamanda bulunan ve borçları bu Kanuna göre yeniden yapılandırılan aktif sigortalılar veya bunların hak sahipleri; toplam borçlarının % 25` ini peşin veya 4 taksitini cari ay primleri ile birlikte ödemeleri durumunda sağlık sigortasından yararlandırılacaktır. (Sağlık yardımlarından yararlanabilmek için tüm sigortalılar gibi 1479 sayýlý Kanunun Ek-12. maddesinde belirtilen koşullar yerine getirilecektir.)

Borçlarını yapılandırarak, sağlık sigortası yardımlarından yararlanmaya başlayan sigortalılar, bir önceki ay sonu itibarıyla ödenmemiş taksit ve cari ay prim borcunun bulunmaması halinde sağlık sigortası yardımlarından yararlanmaya devam edeceklerdir.

Borçlarını yeniden yapılandırmak suretiyle Bağ-Kur sağlık sigortası yardımlarından yararlanmaya başlayan sigortalıların borçlarının yapılandırılmasının herhangi bir nedenle iptal edilmesi durumunda Bağ-Kur tarafından karşılanan muayene ve tedavi giderleri kanuni faizi ile birlikte sigortalıdan tahsil edilecektir.

Örnek: Sigortalı, 31.03.2006 tarihine kadar olan borcunu 10.000.-YTL olarak yapılandırılmıştır. Bu borcun %25`lik kýsmý olan 2.500.-YTL tutarındaki kısmını 20.04.2006 tarihinde ödemiştir. Yapılandırılmış tutar 31.03.2006 tarihine kadar olan kısmı kapsadığından ayrıca cari ay Nisan 2006 borcunu da ödemesi halinde her iki borcun da ödendiği tarihten itibaren sağlık sigortası yardımlarından yararlanabilecektir.

6. Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce tatbik edilmiş olan hacizler ile alınan teminatlar, yapılan ödemeler oranında kaldırılacak, buna isabet eden teminatlar iade edilecektir.

7. Prim borçların yapılandırılmasına ilişkin hükümlerden yararlanılabilmesi için Bağ-Kur’a yapılan itirazlardan ve yargı nezrinde sürdürülen davalardan feragat edilmesi ve ihtilaf yaratılmaması gerekmektedir.

8.Ödenen primler için uygulanmakta olan mahsup sistemi değiştirilerek, yapılan ödemelerin öncelikle ödemenin yapıldığı aya ait cari prime, fazlasının ise en eski dönem prim ve gecikme zammı borcuna mahsup edilmesi prensibi getirilmiştir.Böylece eksik prim yatıran sigortalının sürekli %10 ceza ödemeleri engellenmiş ve üç aylık sürede her ay için %3 oranında gecikme zammı uygulanmak suretiyle mahsup sistemi daha adil bir yapıya kavuşturulmuştur.

9. İsteğe bağlı sigortalıların birikmiş prim borçları olmayacağı için yeniden yapılandırma talebinde bulunamayacaklardır.

Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından belirlenen Kanunun uygulanmasana ilişkin usul ve esaslar ile Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün 2006/3 sayýlý genelgesinde yer alan Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ve başvuru formları, Konfederasyonumuzun www.tesk.org.tr adresli web sayfasında yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.


NACİ SULKALAR DERVİŞ GÜNDAY


GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN

TEMFED TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama TEMFED TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU,SSK,ve,Bağkur,Prim,Borçlarının,Yeniden,Yapılandırılması,Hakkında,Açıklama,04,Mart,2006,tarih,ve,26098,sayılı,Resmi,Gazetede,yayımlanan,2222006,tarih,ve,5458,sayılı,Kanun,ile,Bağ-Kur,ve,SSK`nın,sosyal,güvenlik,prim,alacakları,yeniden,yapılandırılmış,ve,Kanunun,uygulamasana,ilişkin,usul,ve,esasları,belirlemeye,Sosyal,Sigortalar,Kurumu,ve,Bağ-Kur,Yönetim,K TEMFED TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama 04 Mart 2006 tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2222006 tarih ve 5458 sayılı Kanun ile Bağ-Kur ve SSK`nın sosyal güvenlik prim alacakları yeniden yapılandırılmış ve Kanunun uygulamasana ilişkin usul ve esasları belirlemeye Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur Yönetim K