Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4

 

 

 

ULUSAL YETERLİLİK

 

REFERANS KODU

 

EMLAK DANIŞMANI

 

SEVİYE 4

 

REVİZYON NO:00

 

 

 

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

Ankara, 2017


 

ÖNSÖZ

 

Emlak Danışmanı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Ticaret Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

 

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ

Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik’te belirlenmiştir.

 

Ulusal yeterlilikler için temel ölçütler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

 

a)  Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartları veya uluslararası standartlara dayalı olarak oluşturulur.

b)  Ulusal yeterlilikler katılımcı bir anlayışla hazırlanır ve ilgili tarafların görüş ve katkısı alınır.

c)  Ulusal yeterlilikler, mesleki alana ilişkin iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite ile ilgili hususları kapsar.

d) Ulusal yeterlilikler kullanıcılar tarafından anlaşılacak şekilde yazılır.

e)  Ulusal yeterlilikler hayat boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde bireyin kendini geliştirmesini ve meslekte ilerlemesini teşvik eder.

f)  Ulusal yeterlilikler açık veya gizli hiçbir ayrımcılık unsuru içermez.

g)  Ulusal yeterlilikler, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğinin kalite güvencesi dâhilinde ölçülmesini temin eden unsurları içerir.


17UY00... EMLAK DANIŞMANI ULUSAL YETERLİLİĞİ

1

 YETERLİLİĞİN ADI

Emlak Danışmanı

2

 REFERANS KODU

………………….

3

 SEVİYE

4

4

 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 3334 (Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı)

5

 TÜR

-

6

 KREDİ DEĞERİ

-

7

 A)YAYIN TARİHİ

 

 B)REVİZYON NO

00

 C)REVİZYON TARİHİ

-

8

 AMAÇ

Bu ulusal yeterliliğin amacı Emlak Danışmanı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

-          Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

-          Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

-          Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

9

 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

13UMS0364-4 / Pazarlama Elemanı Seviye 4

16UMS0519-4 / Satış Danışmanı Seviye 4

12UMS0266-4 / Satın Alma Elemanı Seviye 4

10

 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

-

11

 YETERLİLİĞİN YAPISI

 11-a) Zorunlu Birimler

………… /A1: İSG, Çevre ve Kalite

………… /A2: İş Organizasyonu ve Portföy Oluşturma

................/A3: Emlak Satışı/Kiralanması ve Sonrası İşlemleri

 11-b) Seçmeli Birimler

-

 11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu birimlerin tamamından başarılı olunması gerekmektedir.

12

 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Emlak Danışmanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

13

 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Emlak Danışmanı (Seviye 4) yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

14

 GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

15

 BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME-
 DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

16

 YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR)

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED)

17

 YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ

MYK Ticaret Sektör Komitesi

18

 MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI

 

 


xxxx - /A1 İSG, ÇEVRE VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ

1

 YETERLİLİK BİRİMİ ADI

İSG, Çevre ve Kalite

2

 REFERANS KODU

……………./A1

3

 SEVİYE

4

4

 KREDİ DEĞERİ

-

5

 A)YAYIN TARİHİ

 

 B)REVİZYON NO

00

 C)REVİZYON TARİHİ

-

6

 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

13UMS0364-4 / Pazarlama Elemanı Seviye 4

16UMS0519-4 / Satış Danışmanı Seviye 4

7

 ÖĞRENME ÇIKTILARI

Öğrenme Çıktısı 1: Acil durum ve iş sağlığı ve güvenliği talimatlarını açıklar.

Başarım Ölçütleri:

1.1: İş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuat, prosedür ve talimatları açıklar.

1.2: Koruma ve acil durum müdahale ekipmanın kullanımını açıklar.

1.3: Acil durum müdahale prosedürlerini açıklar.

Öğrenme Çıktısı 2: Çevre güvenlik önlemlerini açıklar.

Başarım Ölçütleri:

2.1: Çevre korumaya ilişkin alınan önlemleri, yapılan işin gereklerine uygun şekilde açıklar.

2.2: Atık yönetimine yönelik işlemleri açıklar.

Öğrenme Çıktısı 3: Kalite ve müşteri memnuniyeti uygulamalarını açıklar.

Başarım Ölçütleri:

3.1: Uygulama süreçlerinin kalitesinin sağlanması ve iyileştirilmesine yönelik uygulamaları açıklar.

3.2: Müşteri memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.

8

 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 8 a) Teorik Sınav

(T1): A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az on beş (15) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.

 8 b) Performansa Dayalı Sınav

-

 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Yeterlilik biriminin elde edilebilmesi için adayın T1 sınavından başarılı olması gerekmektedir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

9

 YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN
 KURUM/KURULUŞ(LAR)

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED)

10

 YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN
 SEKTÖR KOMİTESİ

MYK Ticaret Sektör Komitesi

11

 MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI

 

 

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

1. Meslekle İlgili Temel Kavramlar, Kodlar, Terimler

2. İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Mesleğin Gerektirdiği Yasal Mevzuat

2.1. İş sağlığı ve güvenliği talimatları

2.2. Kişisel koruyucu donanımlar

2.3. Güvenlik ve sağlık işaretleri

2.4. İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları

2.5. Acil durum prosedürleri

3. Meslekle ilgili Çevre Koruma Mevzuatı

3.1. Çevre, çevre kirliliği

3.2. Atık prosedürleri

3.3. Çevre kazanım ve koruma

3.4. Atıkların (ambalaj, pil ve benzeri) ayrıştırılması ve toplanması.

3.5. Doğal kaynakların verimli kullanımı

4. Meslekle ilgili ilk yardım.

5. Meslekle ilgili olağan dışı durum ve olaylar

6. Meslekle ilgili kalite yönetim sistemleri

 

 

EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

No

Bilgi İfadesi

UMS İlgili

Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü

Değerlendirme

 Aracı

BG.1

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları açıklar.

A.1.1

(PE[1])

1.1

T1

BG.2

Çalışma ortamına ilişkin olası risk ve tehlikeli durumların neler olduğunu açıklar.

A.1.3

(PE)

1.1

T1

BG.3

Risk ve tehlikeli durumlarda alınması gerekli önlemleri açıklar.

A.1.3

(PE)

1.1

T1

BG.4

Acil durum kavramını açıklar.

A.2.4

(PE)

1.2

T1

BG.5

Çalışma alanı ve süreçlerindeki olası acil durumları açıklar.

A.2.4 (PE)

1.2

T1

BG.6

Acil durumlarda yapması gerekenleri sıralar.

A.2.1-5

(PE)

1.2

T1

BG.7

İş süreçlerinde yapılan işlemlerin çevresel etkilerini ve risklerini açıklar.

A.3.1

A.3.2

(PE)

2.1

T1

BG.8

İş süreçlerinde yapılan işlemlerde çevrenin korunmasına ilişkin alınması gereken tedbirleri açıklar.

A.3.1

A.3.2

(PE)

2.1

T1

BG.9

Çalıştığı alanda (enerji, sarf malzemeleri ve benzeri) kaynakların tasarruflu kullanılmasına yönelik tedbirleri açıklar.

A.3.1

(PE)

2.2

T1

BG.10

Ofis atıklarının imha süreçlerini açıklar.

A.3.3

(PE)

2.2

T1

BG.11

İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.

A.5.1

(PE)

3.1

T1

BG.12

İş süreçlerinde iyileştirme çalışmalarını açıklar.

A.5.3

(PE)

3.1

T1

BG.13

Müşteri memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.

F.7.1

F.7.2

F.7.3

3.2

T1

 


…………/A2 İŞ ORGANİZASYONU VE  PORTFÖY OLUŞTURMA YETERLİLİK BİRİMİ

1

 YETERLİLİK BİRİMİ ADI

İş Organizasyonu ve Portföy Oluşturma

2

 REFERANS KODU

………./A2

3

 SEVİYE

4

4

 KREDİ DEĞERİ

-

5

 A)YAYIN TARİHİ

 

 B)REVİZYON NO

00

 C)REVİZYON TARİHİ

-

6

 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

13UMS0364-4 / Pazarlama Elemanı Seviye 4

16UMS0519-4 / Satış Danışmanı Seviye 4

12UMS0266-4 / Satın Alma Elemanı Seviye 4

7

 ÖĞRENME ÇIKTILARI

Öğrenme Çıktısı 1:

Başarım Ölçütleri: Pazarlama öncesi işlemlerine destek olur.

1.1: İş programı yapar.

1.2: Pazarlama stratejisi geliştirme çalışmalarına destek olur.

1.3: Pazarlama stratejileri ve programlarını uygular.

1.4: Pazarlama için gerekli araç, gereç, malzeme, donanım ve hizmetleri talep eder.

Öğrenme Çıktısı 2: Emlak portföyü oluşturulmasına katkı verir.

Başarım Ölçütleri:

2.1: Emlak portföy oluşturma ve güncelleme işlemi yapar.

2.2: Portföyündeki emlağın durumunu tespit eder.

2.3: Portföyündeki emlağın değer tespitini yapar.

2.4: Portföyündeki emlağın sahibi ile yetki belgesi imzalanması işlemlerini takip eder.

2.5: Portföyündeki emlağı pazarlamaya uygun hale getirir.

Öğrenme Çıktısı 3: Müşteri portföyü oluşturulmasına katkı verir.

Başarım Ölçütleri:

3.1: Müşteri portföyü oluşturma ve güncelleme işlemi yapar.

3.2: Müşteri ile yer gösterme belgesi imzalanması işlemlerini takip eder.

8

 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 8 a) Teorik Sınav

(T1) A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az on beş (15) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60'ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.

 8 b) Performansa Dayalı Sınav

(P1) A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2 - 2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı iki yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

9

 YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN
 KURUM/KURULUŞ(LAR)

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED)

10

 YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ

MYK Ticaret Sektör Komitesi

11

 MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI

 

 

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

1.      Emlağın pazarlanması öncesi hazırlık işlemleri

2.      Emlak/müşteri portföyü oluşturma yöntemleri

3.      Emlakta değer tespiti

4.      Emlakta durum tespiti

5.      Gayrimenkul hukuku

6.      İş organizasyonu

7.      Pazarlama/satış araçları/yöntemleri

8.      Pazarlama/satış stratejileri

9.      Sözleşmeler hukuku

 

EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

No

Bilgi İfadesi

UMS İlgili

Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü

Değerlendirme

 Aracı

BG.1

Bireysel iş programını hazırlarken dikkat edilecek hususları açıklar.

B.1.1

(PE)

1.1

T1

BG.2

Rakip işletmelerin pazarlama faaliyetleri ve emlak piyasası hakkında bilgi toplama yöntemlerini sıralar.

C.1.2 (SD)

1.2

T1

BG.3

Müşteri gruplarına göre pazarlama yöntemlerini açıklar.

C.2.1 (SD)

1.3

T1

BG.4

Pazarlama ve satış sırasında kullanılan (tanıtım malzemeleri, bilgilendirme formları, internet sitesi, e-posta sistemleri gibi) araç, gereç, malzemeleri sıralar.

B.3.2 (PE)

1.4

T1

BG.5

Emlak/müşteri portföyü için gereken bilgileri toplama yöntemlerini (malikinden, internetten, kapı kapı dolaşarak ve benzeri) sıralar.

C.2.2 (PE)

2.1

3.1

T1

BG.6

Emlak/müşteri portföyünün güncelleme yöntemlerini açıklar.

C.2.4 (PE)

2.1

3.1

T1

BG.7

Emlağın durum tespitini yaparken dikkate aldığı kriterleri (konumu, katı, cephesi, lokasyonu, ve benzeri) açıklar.

C.1.1 (SAE)

2.2

T1

BG.8

Emlak değer tespiti işlemi yaparken dikkate aldığı kriterleri sıralar.

C.5.1

(SAE)

2.3

T1

BG.9

Emlak sahibi ile yapılacak yetki belgesi ve müşteri ile imzalanacak yer gösterme belgesi doldurulması aşamasında dikkat edilecek hususları açıklar.

B.3.1 (SD)

2.4

3.2

T1

 

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No

Beceri ve Yetkinlik İfadesi

UMS İlgili

Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü

Değerlendirme Aracı

BY.1

Onaylanmış iş planına göre sorumlu olduğu faaliyetleri yürütür.

B.1.3 (SD)

1.1

P1

BY.2

Geçmiş döneme ait pazarlama rakamları, müşteri portföyü, müşteri memnuniyeti ve benzeri verileri toplar.

C.1.1 (SD)

1.2

P1

BY.3

Rakip işletmelerin pazarlama faaliyetleri ve emlak piyasası hakkında bilgi toplar.

C.1.2 (SD)

1.2

P1

BY.4

Mevcut müşteri kitlesinin tercihlerini, yapılan pazarlama işlemlerine ilişkin geri bildirimleri sorumlu emlak danışmanına bildirir.

C.1.3 (SD)

1.2

P1

BY.5

Müşteri gruplarına uygun geliştirilen pazarlama stratejilerini satış/kiralama çalışmalarında uygular.

C.2.1 (SD)

1.3

P1

BY.6

Müşterilere özel uygulanacak kişisel ve kişiselleştirilmiş programları satış/kiralama çalışmalarında uygular.

C.2.2 (SD)

1.3

P1

BY.7

Müşteri gruplarına göre müşteriye erişme, kaybedilen müşteriyi geri kazanma, yeni müşteri kazanma, sadık müşteri portföyü oluşturma, farklı işletmedeki emlak danışmanları ile birlikte çalışma ve benzeri konularda öneri geliştirir.

C.2.4 C.2.5

C.2.6

(SD)

1.3

P1

*BY.8

Pazarlama ve satış sırasında ihtiyaç duyulacak tanıtım malzemeleri, bilgilendirme formları, internet sitesi, e-posta sistemleri gibi araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını belirler.

B.3.1 (PE)

1.4

P1

BY.9

Belirlediği araç, gereç, malzeme ve donanım ihtiyaçlarının temin edilmesi hususunu sorumlu emlak danışmanının onayına sunar.

B.3.2 (PE)

1.4

P1

BY.10

Emlak/müşteri portföyü için gereken bilgileri işletme tarafından belirlenen yöntemlerle (malikinden, internetten, piyasa araştırmaları ve benzeri) toplar.

C.2.2 (PE)

2.1

3.1

P1

BY.11

Elde edilen bilgileri işletmenin emlak/müşteri portföyünün bulunduğu veri tabanına işler.

C.2.4 (PE)

2.1

3.1

P1

BY.12

Emlak/müşteri portföyünü işletmenin belirlediği sürelerle ve yöntemlerle günceller.

C.2.4 (PE)

2.1

3.1

P1

BY.13

Emlak sahibinden emlak hakkında bilgi alır.

C.1.1 (SAE)

2.2

P1

*BY.14

Emlağı inceleyerek durumunu tespit eder.

C.1.1 (SAE)

2.2

P1

*BY.15

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün parsel sorgulama uygulamasından emlağı sorgulayarak varsa emlağın bulunduğu belediyenin web sayfasından parsel ve imar sorgulaması yapar.

C.1.2

(SAE)

2.2

P1

BY.16

Emlak sahibinden emlağın satış/kiralama değeri hakkında bilgi alır.

C.5.1 (SAE)

2.3

P1

*BY.17

Emlak için çevre ve konum, ulaşım, cephe, yüz ölçümü, dekorasyonu, yaşı ve benzeri kriterleri dikkate alarak değer tespit işlemi yapar.

C.5.1

(SAE)

2.3

P1

*BY.18

Emlağın değeri konusunda sorumlu emlak danışmanından olur alır.

C.6.3

(SAE)

2.2

P1

BY.19

Satış/kiralama bedeli ve pazarlık limitleri konusunda emlak sahibinden onay alır.

E.1.2 (SD)

2.3

P1

*BY.20

Emlak sahibi/müşteri ile yapılacak ilgili sözleşmeleri (yetki belgesi/yer gösterme belgesi) doldurarak imzalanmasını sağlar.

B.3.1 (SD)

2.4

3.2

P1

BY.21

Emlakta oturan varsa müşteriye göstermek için gereken randevuları alır.

C.3.2 (SD)

2.5

P1

BY.22

Satış/kiralama işlemi yapılacak emlağı genel durumu, donanım, temizlik ve benzeri açılardan kontrol eder.

C.3.2 (SD)

2.5

P1

BY.23

İhtiyaç olması halinde var olan eksiklik ve aksaklıkları giderir.

C.3.3 (SD)

2.5

P1

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


…………/A3 EMLAK SATIŞ/KİRALAMA VE SONRASI İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ

1

 YETERLİLİK BİRİMİ ADI

Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri

2

 REFERANS KODU

………./A2

3

 SEVİYE

4

4

 KREDİ DEĞERİ

-

5

 A)YAYIN TARİHİ

 

 B)REVİZYON NO

00

 C)REVİZYON TARİHİ

-

6

 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

13UMS0364-4 / Pazarlama Elemanı Seviye 4

16UMS0519-4 / Satış Danışmanı Seviye 4

7

 ÖĞRENME ÇIKTILARI

Öğrenme Çıktısı 1:

Başarım Ölçütleri: Emlak satış/kiralama işlemlerini yürütür

1.1: Müşteri ihtiyaç ve taleplerini tespit eder.

1.2: Müşteriyi ve satıcı/kiralayanı bilgilendirir.

1.3: Tarafların satış/kiralama konusunda anlaşmaya varmalarına destek olur.

1.4: Emlak sahibi/müşteri arasında yapılacak satış sözleşmesinin/kira kontratının imzalanması sürecini takip eder.

Öğrenme Çıktısı 2: Emlak satış/kiralama sonrası işlemleri yürütür.

Başarım Ölçütleri:

2.1: Hizmet bedelinin tahsilatı işlemlerini yapar.

2.2: Satış/kiralama sonrası raporlama yapar.

8

 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 8 a) Teorik Sınav

(T1) A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az on beş (15) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.

 8 b) Performansa Dayalı Sınav

(P1) A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2 - 2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı iki yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

9

 YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN
 KURUM/KURULUŞ(LAR)

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED)

10

 YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN
 SEKTÖR KOMİTESİ

MYK Ticaret Sektör Komitesi

11

 MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI

 

 

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

1.      Aplikasyon ve bölge imar planı çıkarma

2.      Emlak hukuku

3.      Emlakla ilgili beyanname, veraset ve noter işlemleri

4.      Emlakla ilgili vergi kanunları

5.      Kadastro mevzuatı

6.      Müşteri ilişkileri

7.      Pazarlama/satış teknikleri

8.       Pazarlama/satışa ilişkin idari işlemler

9.      Sözleşmeler hukuku

10.  Tapu mevzuatı

 

EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

No

Bilgi İfadesi

UMS İlgili

Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü

Değerlendirme

 Aracı

BG.1

Pazarlama aşamasında müşteri ile hangi yöntemlerle (Yüz yüze, telefon, internet ve benzeri) iletişime geçildiğini açıklar.

D.1.1 (SD)

1.1

T1

BG.2

Satılacak/kiralanacak emlağa ilişkin bilgileri müşteriye aktarma yöntemlerini (yer gösterme, video ve fotoğraf gösterme ve benzeri) sıralar.

D.1.2 (SD)

1.1

T1

BG.3

Müşteriye emlak önerirken dikkat edilecek hususları açıklar.

D.1.3 D.1.4

1.1

T1

BG.4

Müşterinin satın almaya/kiralamaya karar verdiği emlağın nihai satış/kiralama tutarını belirlerken dikkate aldığı değişkenleri (emlak sahibinin talebi, döviz kuru, piyasa fiyatları, vergi ve harç oranları ve benzeri) sıralar.

D.2.1

1.2

T1

BG.5

Müşteriye emlağa ilişkin verilecek bilginin içeriğini (nihai satış/kiralama tutarı, komisyon ücreti, emlağın tapu, ipotek, vergi, harç ve benzeri hukuki durumu, ödeme, teslimat ve garanti koşulları ve benzeri) açıklar.

D.2.2

1.2

T1

BG.6

Müşteriye satın almaya/kiralamaya karar verdiği emlake ilişkin işletme tarafından verilecek satış/kiralama sonrası hizmetlerin (belediyeye beyanname verme, emlak sahibi adına kiralama sürecini takip etme ve benzeri)  neler olduğunu sıralar.

D.2.3 (SD)

1.2

T1

BG.7

Emlak satış/kiralama işlemlerinde gerçekleştirilen pazarlık sürecini açıklar.

D.2.1 D.2.2 E.1.2

(SD)

1.3

T1

BG.8

Satış sözleşmesi/kira kontratını hazırlanması aşamasında dikkat edilecek hususları açıklar.

E.1.1 (SD)

1.4

T1

BG.9

Emlak satışı/kiralama işlemi sırasında gerekli olacak emlak sahibi ve müşterinin hazırlamakla yükümlü olduğu belgeleri (tapu, DASK belgesi, nüfus cüzdanı, rayiç beyan değeri, fotoğraf, şirket bölgeleri, kefalet için gereken belgeler ve benzeri) sıralar.

E.1.1 (SD)

1.4

T1

BG.10

Hizmet bedelinin tahsilatı ile ilgili idari işlemleri sıralar.

E.2.1 (SD)

2.1

T1

 

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No

Beceri ve Yetkinlik İfadesi

UMS İlgili

Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü

Değerlendirme Aracı

BY.1

Müşteri ile hizmet standardına uygun olarak yüz yüze, telefonda, internet ve benzeri pazarlama tekniklerine uygun olarak iletişimi başlatır.

D.1.1 (SD)

1.1

P1

BY.2

Emlak satın almak/kiralamak isteyen müşterinin ihtiyaç ve taleplerini tespit eder.

D.1.1.5

(SD)

1.1

P1

*BY.3

Müşterinin talebine uygun portföyünde bulunan emlaklarla ilgili bilgileri (fiyat, yeri, konumu, özellikleri, hukuki durumu ve benzeri)  uygun yöntemlerle (yer gösterme, video ve fotoğraf gösterme ve benzeri)  müşteriye aktarır.

D.1.2 (SD)

1.1

P1

BY.4

Talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, müşteriyi uygun emlağa yönlendirir.

D.1.3 (SD)

1.2

P1

BY.5

Müşterinin ihtiyacına uygun alternatif ve tamamlayıcı emlak önerisinde bulunur.

D.1.4 (SD)

1.2

P1

*BY.6

Müşterinin satın almaya/kiralamaya karar verdiği emlağın satış/kiralama tutarı, komisyon tutarı, hukuki durumu (tapu-harç-vergi-ipotek vb), teslimat, ödeme, garanti koşulları (teminat)ve benzeri hakkında müşteriyi bilgilendirir.

D.2.2 (SD)

1.2

P1

BY.7

Müşterinin satın almaya/kiralamaya karar verdiği emlağa ilişkin işletme tarafından verilecek satış sonrası hizmetler (emlağa ilişkin kira takibi, vergi ödemeleri, tamirat ve tadilat işleri ve benzeri) hakkında müşteriyi bilgilendirir.

D.2.3 (SD)

1.2

P1

BY.8

Emlak sahibine pazarlama süreci boyunca düzenli bilgi verir.

D.2.1 D2.2 (SD)

1.2

P1

BY.9

Yetkisi dâhilinde müşteri ile fiyat pazarlığı yapar.

E.1.2

(SD)

1.3

P1

*BY.10

Emlakın nihai bedeli konusunda sorumlu emlak danışmanından olur alır.

E.1.2

(SD)

1.3

P1

BY.11

Pazarlık yaptığı fiyat için emlak sahibinden onay alır.

E.1.2 (SD)

1.3

P1

BY.12

Emlak sahibi ile müşterinin karşılaştırılması yoluyla pazarlık ortamı oluşturarak satışın/kiralamanın yapılacağı satış/kiralama bedelinin belirlenmesini sağlar.

D.2.1 (SD)

1.3

P1

*BY.13

Müşteri ile satıcı/kiralayan arasında yapılacak satış sözleşmesini/kira kontratını anlaşılan son bedel üzerinden hazırlayarak imzalatır.

E.1.1 (SD)

1.4

P1

*BY.14

Emlak satışı/kiralama işlemi sırasında gerekli olacak emlak sahibi ve müşteriye ait belgeleri (tapu, DASK belgesi, nüfus cüzdanı, rayiç beyan değeri, fotoğraf ve benzeri) temin eder.

E.1.1 (SD)

1.4

P1

*BY.15

Emlak sahibi ve müşterinin onayıyla emlak ile ilgili hukuki ve teknik süreçleri (alım, satım, kiralama, rehin ve benzeri) yürütür.

E.1.1 (SD)

1.4

P1

BY.16

Emlak sahibi ve müşterinin belirlenen tarihte ve saatte tapu müdürlüğüne gitmelerini sağlar.

E.1.1 (SD)

1.4

P1

BY.17

Müşteri/emlak sahibinden komisyon ücretini tahsil eder.

E.1.1 (SD)

2.1

P1

BY.18

Tahsil ettiği bedelin fiş/fatura belgesini düzenler.

E.2.1 (SD)

2.1

P1

BY.19

Satışı/kiralanması gerçekleşen emlakı emlak portföyden düşürür.

E.3.1 (SD)

2.3

P1

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.


YETERLİLİK EKLERİ

EK 1: Yeterlilik Birimleri

………. /A1: İSG, Çevre ve Kalite

………../A3: İş Organizasyonu ve Portföy Oluşturma

……… /A2: Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri

 

EK 2: Terimler, Simgeler ve Kısaltmalar

EMLAK:  Ev, arsa, bahçe, tarla gibi taşınamayan malları, taşınmazları,

EMLAK PORTFÖYÜ: Bir işletmenin sahibi adına satış/kiralamasını yapmak üzere temin ettiği emlak varlığını,

FATURA: Satılan bir ürünün cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya verdiği basılı veya elektronik hesap pusulasını,

FİŞ: Makineli kasaların kayıt ruloları ve biletlerde, işletme veya mükellefin adı, düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarını gösterir belgeyi,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

MÜŞTERİ PORTFÖYÜ: Bir işletmenin çeşitli müşteri gruplarından oluşturduğu müşteri varlığını,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

TAPU: Bir taşınmazın sahibinin kim olduğunu gösteren resmi belgeyi,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

YETKİ BELGESİ: Emlak sahibi ile emlak danışmanı arasında imzalanan o gayrimenkulün satılması ve kiraya verilmesi ile ilgili süreli bir yetki içeren belgeyi,

YER GÖSTERME BELGESİ: Kiralamaya ve/veya satın almaya konu olan emlakı görmeyi talep eden kişiye imzalatılan belgeyi

ifade eder.

 

EK 3: Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

-

EK 4: Değerlendirici Ölçütleri

Değerlendiricilerin aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekmektedir:

  • İlgili meslek kuruluşlarında (5362 sayılı Kanuna tabi emlak meslek odaları, 5174 sayılı Kanuna tabi emlak meslek komitesi bulunan ticaret odaları) en az 3 yıl süre ile kayıtlı olup, söz konusu meslek kuruluşlarının açmış olduğu emlakçılık kurslarında eğitmenlik yapmış olmak,
  • Emlak pazarlama konularında 3 yıl öğretici öğretmen/öğretim üyesi/öğretim görevlisi olarak eğitim vermiş olmak,
  • Lisans mezunu olup, emlak alanında en az 5 yıl çalışmış olmak,
  • Ön lisans mezunu olup, emlak alım satım alanında en az 7 yıl çalışmış olmak,
  • Lise mezunu olup, emlak alım satım alanında en az 10 yıl süreyle çalışmış olmak.

Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili uluslararası/ulusal meslek standart(lar)ı, ölçme-değerlendirme ve ölçme-değerlendirmede kalite güvencesi ve İSG konularında eğitim sağlanmalıdır.

 

EK 5(*): Resmi Görüşe Gönderilmesi Öncesinde Yeterlilik Taslağına Katkıda Bulunan Kurum/Kuruluşlar

-

 

EK 6(*): Yeterlilik Taslağının Görüşe Gönderildiği Kurum ve Kuruluşlar

-

 

EK 7(*): Yeterlilik Taslağına ilişkin Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Görüşler ve Gelen Görüşlerin Değerlendirilmesine ilişkin Form

-

EK 8(*): Yeterliliğin Kazanılmasında Uygulanacak Ölçütlerin Belirlenmesi Amacıyla Gerçekleştirilen Pilot Çalışmaya Yönelik Bilgiler

-

EK 9(*): Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları ve Belge Geçerlilik Süresine İlişkin Açıklamalar

(*): Bu ekler, yeterlilik taslaklarının değerlendirilmesi ve/veya yetkilendirilmiş kuruluşlar için saklanacak olup yeterliliklerin kamuya açık olan nüshalarında yayınlanmayacaktır.[1] 13UMS0364-4 Pazarlama Elemanı Seviye 4 Ulusal Meslek Standardı

 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

EMLAK AKADEMİSİ
MESLEKİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI.
TÜRKİYE EMLAK ODA VE DERNEKLERİ
 GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI  
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 5
Görüş ve Değerlendirme Formu-UY (1)
Bir Gayrimenkulün Fiyatının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler
Tapu Harçlarında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları
Emlak Ofisi açmak için izlenecek yol
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı
Üfe ve Tüfe Değişim Oranları
Genel Bilgi Yabancılara mal edinme Kolaylığı
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Parsel Sorgulama   |   Ankara Valiliği   | 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/7 06570 Maltepe / ANKARA   Tel: +90 312 229 93 06     Faks: +90 312 229 63 06     federasyon@temfed.org.tr
Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta
Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com