TÜRKİYE`NİN EMLAKÇILARI ARTIK BİR ARADA!

28.04.2007 13:02:35


Doðan Gazetecilik A.Þ ye baðlý emlak.milliyet.com.tr ile TEMFED arasýnda 19-04-2007 tarihinde 15 Meslek Odasý Baþkaný ve 20 nin üzerinde Dernek Baþkaný ile imzalanan protokol ile Türkiye`deki emlakçýlar tek bir platform üzerinde bir araya geldi. 60 binin üzerindeki kayýtlý üyesi ile Türkiye’nin bir numaralý emlak sitesi olan emlak.milliyet.com.tr,Tüm Emlak Müþavirleri Federasyonu (TEMFED) ile imzaladýðý protokol doðrultusunda Ýstanbul ve Ýzmir dýþýndaki illerde faaliyet gösteren 15 meslek odasý ve 20’nin üzerinde derneði tek bir emlak sitesi ile ücretsiz olarak internete taþýyacak.Her oda ve derneðe ayrý ayrý bir web sitesi hazýrlanacak ve hepsini bir çatýda toplayacak federasyon için ayrý bir web sitesi yapýlacak.Yapýlan anlaþmaya göre tüm oda ve dernekler iþlemlerini bu portallar üzerinden gerçekleþtirecek.


Emlakçýlar, bu web sitesi üzerinden ilan giriþleri yapabilecek ve ellerindeki gayrimenkullerin ziyaretçiler tarafýndan görüntülenmesini kolaylaþtýracak arama motoru hizmetinden yararlanabilecek.Oda baþkanlarý, kendileri için hazýrlanan web sitelerinin dýþýnda, emlak.milliyet.com.tr üzerinden de sektörle ilgili görüþlerini paylaþma imkaný bulacak.Emlak meslek dernek ve oda üyeleri, kendilerine özel emlak.milliyet.com.tr üyelik paketlerinden faydalanabilecek.


Bu anlaþma rekabet gücümüzü artýracak’ Baþkanýmýz H.Ali TAYLAN, internetin her alanda iþ yapýþ þeklini deðiþtirdiðini, emlak sektörününde internete taþýnarak büyük bir deðiþim geçireceðinden kuþku duymadýðýný ifade etti. Bu anlaþmanýn, oda ve derneklere üye emlakçýlarýn daha büyük firmalarla rekabet edebilmesi açýsýndan önem taþýdýðýný belirten baþkanýmýz, bu þekilde üyelerin portföylerini en kolay þekilde tüketiciye ulaþtýrabileceðini kaydetti. Oda ve derneklerin kurumsal kimliðini tanýtmasý ve standartlarýn yükselmesi açýsýndan da anlaþmanýn önemine iþaret ederek, kayýt dýþý çalýþan emlakçýlarýn bu sistemin içinde olamayacaðýný ve böylece sektördeki sýkýntýnýn giderilmesi içinde önemli bir adým atýldýðýný söyledi.


“Sektörün geliþimine katkýda bulunuyoruz” Milliyet Ýnternet Emlak Satýþ Direktörü Ebru Kökten Ankara Tüm Emlakçýlar Meslek Odasý’nda bütün illerdeki emlak meslek oda ve dernek baþkanlarýnýn katýlýmýyla gerçekleþen törende, imzalanan protokolün Türk emlak sektörüne büyük bir hareketlilik getireceðine inandýklarýný söyledi. Bu anlaþma çerçevesinde kaçak emlakçýlarla çalýþmayacaklarýný dile getiren Kökten, bu þekilde sektörün geliþimine katkýda bulunacaklarýný söyledi.


Yavuz Selim Madenli / Mersin Tüm Emlakçýlar Odasý Baþkaný “Mersin’de þu dönemde konut fiyatlarý çok uygun durumda ve ucuz sayýlabilir.Hem bu nedenden dolayý hem de faizlerin düþmesi ile yükselmesi beklenen konut fiyatlarýndan dolayý konut almanýn tam zamaný. Konut kredisi faizleri oranlarýnýn düþmesine raðmen fiyatlarda oluþacak yükselmeler daha fazla olacaktýr. Konut almayý düþünenlerin beklememesini öneriyorum.Ayrýca, emlak.milliyet.com.tr ile yaptýðýmýz bu anlaþmanýn da tüm üyelerimize çok önemli getirileri olacaðýný düþünüyorum.”


 


 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

EMLAK AKADEMİSİ
MESLEKİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI.
TÜRKİYE EMLAK ODA VE DERNEKLERİ
 GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI  
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 5
Görüş ve Değerlendirme Formu-UY (1)
Bir Gayrimenkulün Fiyatının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler
Tapu Harçlarında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları
Emlak Ofisi açmak için izlenecek yol
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı
Üfe ve Tüfe Değişim Oranları
Genel Bilgi Yabancılara mal edinme Kolaylığı
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Parsel Sorgulama   |   Ankara Valiliği   | 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/7 06570 Maltepe / ANKARA   Tel: +90 312 229 93 06     Faks: +90 312 229 63 06     federasyon@temfed.org.tr
Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta
Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com