Tüm Emlak Müşavirleri Fedarasyonu

15.08.2006 15:27:34


Tüm Emlak Müþavirleri Federasyonu olarak ilk Olaðan Genel Kurulumuzu 18 Ocak 2006 tarihinde Ankara’da yaptýk.


Türkiye’nin dört bir yanýndan gelen oda ve dernek baþkanlarý ile delegelerin katýldýðý genel kurulda emlak sektöründe yaþanan sýkýntýlar dile getirildi.


16 oda ve 26 dernekten oluþan 80 Genel Kurul delegesinin oy kullandýðý Genel Kurul’da Baþkanýmýz H.Ali TAYLAN oybirliði ile baþkanlýða seçildi.


Baþkanýmýz H.Ali TAYLAN, Federasyon’dan kýsa sürede çok ciddi iþlerin beklenmesi gerektiðini, 6-7 ay sonra önemli çalýþmalara imza atacaklarýný söyledi. Çýkacak olan “Emlak Müþavirliði Yasasýyla” ilgili büyük sorunlarýnýn bulunduðunu belirten Baþkanýmýz, söz konusu yasanýn hazýrlýk aþamasýnda bazý sýkýntýlarla karþýlaþtýklarýndan da yakýndý.


Emlakçýlar açýsýndan büyük önem taþýyan “Emlakçýlýk Mecburi Standardý” hakkýnda da konuþan Baþkanýmýz, üyelerimizin hakkýný korumak zorunda olduklarýný söyledi.


H. Ali TAYLAN, bir meslek odamýzýn Emlak komisyoncularýna en az lise, Emlak Müþavirlerine ise 4 yýllýk fakülte mezunu olma þartý getirmek istediðini kaydetti. Böyle bir çalýþmanýn, Meslek Odamýza kayýtlý, bugüne kadar bize destek vermiþ, odamýzýn kurulmasýnda büyük emekleri geçmiþ meslektaþlarýmýza karþý bir ihanet olacaðýný vurgulayan TAYLAN, bu tür tehlikelere karþý gerekli tedbirlerin alýndýðýný, böyle olumsuzluklarýn zaman kaybýna sebebiyet vermek dýþýnda pek bir sorun teþkil etmeyeceðini de ifade etti.


Ali TAYLAN ayrýca, oda ve Dernek Baþkanlarýnýn her zaman olduðu gibi bu dönemde de birlik beraberlik içinde olmalarý gerektiðine, ancak bu þekilde tüm olumsuzluklarý aþabileceklerine dikkati çekti.


Genel Kurula katýlan Ankara Ticaret Odasý Baþkaný Sinan AYGÜN ise Ankara’da emlak sektörünün yüzde 80-90’ýnýn ciddi biçimde disiplin altýna alýndýðýný, artýk önüne gelenin emlakçý olamayacaðýný belirtti.


Ankara Tüm Emlakçýlar Meslek Odasýnýn çalýþmalarýndan duyduðu memnuniyeti dile getiren AYGÜN, son dönemde kendilerine emlakçýlýkla ilgili hiçbir þikayetin gelmediðini de söyledi.


Emlak sektörünün bankacýlýk kadar önemli bir sektör haline geleceðine inandýðýný ifade eden Aygün, bu konuda gerekli tüm desteði vereceðini de sözlerine ekledi.

 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

EMLAK AKADEMİSİ
MESLEKİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI.
TÜRKİYE EMLAK ODA VE DERNEKLERİ
 GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI  
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 5
Görüş ve Değerlendirme Formu-UY (1)
Bir Gayrimenkulün Fiyatının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler
Tapu Harçlarında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları
Emlak Ofisi açmak için izlenecek yol
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı
Üfe ve Tüfe Değişim Oranları
Genel Bilgi Yabancılara mal edinme Kolaylığı
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Parsel Sorgulama   |   Ankara Valiliği   | 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/7 06570 Maltepe / ANKARA   Tel: +90 312 229 93 06     Faks: +90 312 229 63 06     federasyon@temfed.org.tr
Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta
Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com