ODALARA KAYITLI OLMAYANLAR TAPUDA İŞLEM YAPAMAYACAK!

ODALARA KAYITLI OLMAYANLAR TAPUDA ÝÞLEM YAPAMAYACAK!
19.03.2007 22:04:41


Uzun zamandýr yapmýþ olduðumuz çalýþma sonuçlandý.Bu yeni yapýlan çalýþma ile Emlakçýlar Tapu Dairelerinde artýk Oda Kimlik ve Yetki Belgeleri ile iþlem yapabilecekler.


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Ýlgili Genelgesi:


T.C
BAYINDIRLIK VE ÝSKAN BAKANLIÐI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Tapu Dairesi Baþkanlýðý


GENELGE 1642
2007/4TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ`NE


Tapu iþlemlerine iliþkin taleplerin karþýlanmasýnda idaremizce getirilen her türlü kolaylýða raðmen,uygulamada vatandaþlarýmýzýn büyük bir bölümünün tapu dairelerindeki iþlemlerini yaptýrabilmek için iþ takibçileri ile anlaþmayý tercih ettiði ve müdürlüklerimize aracýlar vasýtasýyla baþvuruda bulunduðu gözlenmektedir. Bu durumun uygulamada zaman zaman sýkýntýlara yol açtýðý,iþ takipçilerinden kaynaklanan sebeplerle vatandaþlarýmýzýn yanýltýlmasýna ve idaremiz görevlilerinin kamuoyunda yanlýþ tanýtýlmasýna sebebiyet verildiði ,vatandaþlardan aldýklarý takip ücretlerinden dolayý da zaman zaman idaremiz görevlilerinin zan altýnda býrakýldýðý ve bu nedenle teþkilatýmýzýn ve emlakçýlýk müessesesinin kötü tanýtýlmasýna sebebiyet verildiði müfettiþ raporlarýndan ve basýna yansýyan olaylar ile idaremiz personelinin yazýlý ve sözlü beyanlarýndan anlaþýlmaktadýr.

Ayrýca,hiçbir meslek kuruluþunda ve resmi makamda kaydý olmadýðý halde,emlakçý adý altýndaki kiþilerin yetkisiz ve sorumsuzca kayýt dýþý iþlem takip ettikleri ve bu þekilde kayýt dýþý çalýþan kiþilerden gerek vatandaþlarýmýzýn,gerek teþkilatýmýzýn ,gerekse meslek odalarýnýn ve ülke ekonomimizin zarar gördüðü ve rahatsýzlýk duyulduðu bilinmektedir.

Uygulamadaki sýkýntýlarýn ve sorunlarýn çözümlenmesi ve takipçilik müessesesinin disiplini ve kayýt altýna alýnabilmesi açýsýndan,Tapu Sicil Müdürlüklerince gerçekleþtirilecek olan akitli iþlemlerde; resmi senet tanzimi öncesinde hazýrlanmasý gereken vergi ve harçlarýn yatýrýlmasý,iþlem için gerekli olan her türlü belge ve evraklarýn hazýrlanmasý ve noksanlýklarýn ikmal edilmesi için emlakçýlar ile Tapu Sicilinde hak sahibi olan kiþiler arasýnda Borçlar Kanununun 404/3.maddesi gereðince düzenlenecek tellaliye sözleþmesinin ve iþlemler için gerekli belge ve evraklarýn asýllarýnýn Emlakçý tarafýndan bizzat ilgili Tapu Sicil Müdürlüðüne ibraz edilerek ön baþvuruda bulunulmasý ve ön baþvuruda bulunmanýn gerçek hak sahibi tarafýndan verilen yetkiye ve onun imzasýna dayanarak yapýldýðýnýn tespit edilmesi halinde, emlakçýlarýn iþ takip edebilmelerine imkan saðlanmasý uygun görülmüþtür.

Ýþ takibi /Tellaliye sözleþmelerinin,Tapu Sicil Müdürlüklerinde kabul edilebilmesi ve ön baþvurunun dayanaðý olabilmesi için,ön baþvuru konusu taþýnmazýn ili,ilçesi,köy veya mahallesi , ada no,parsel no,baðýmsýz bölüm no,vasfý ve iþlemin türü konularýný içermesi ve iþlemler için ibraz edecekleri bilgi ve belgelerden kaynaklanacak idari,mali ve cezai sorumluluklarý kabul etmeleri ve bu hususun iþ takip sözleþmesinde belirtilmesinde; iþ takibinde bulunan emlakçýnýn akdin yapýlmasý aþamasýna kadar ki süreçte gerekli hertürlü bilgi ve belgeleri hazýrlayabilmesi için tapu iþlemlerini yaptýrmaya yetkili olduðunu gösteren ilgili meslek odalarý ile Ticaret Odasý , Esnaf ve Sanatkarlar Odasý gibi yetkili Odalarca verilmiþ kimlik ve yetki belgesini ibraz etmeleri ve iþ takibi/Tellaliye Sözleþmesi ile Yetki belgesi Örneðini Tapu Ýþlem Dosyasýnda arþivlenmesi;akdin düzenlenmesi aþamasýnda istemin gerçek hak sahibi tarafýndan yapýldýðýnýn ve istemde bulunanlarýn medeni haklarý kullanma ehliyetinin olduðunun saptanmasý halinde iþlemin sonuçlandýrýlmasý (akdin tamamlanmasý) gerekmektedir. Bu uygulama geçici mahiyette olup ,karþýlaþýlan sýkýntýlarla birlikte yeni düzenlemeler yapýlýncaya kadar geçerlidir.

Bilgilerinizi ve uygulamanýn açýklandýðý þekilde yönlendirilmesi hususunda baðlý birimlerin bilgilendirilmesini rica ederim.
 

Faruk Nafýz ÖZAK
BAKAN
 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

EMLAK AKADEMİSİ
MESLEKİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI.
TÜRKİYE EMLAK ODA VE DERNEKLERİ
 GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI  
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 5
Görüş ve Değerlendirme Formu-UY (1)
Bir Gayrimenkulün Fiyatının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler
Tapu Harçlarında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları
Emlak Ofisi açmak için izlenecek yol
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı
Üfe ve Tüfe Değişim Oranları
Genel Bilgi Yabancılara mal edinme Kolaylığı
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Parsel Sorgulama   |   Ankara Valiliği   | 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/7 06570 Maltepe / ANKARA   Tel: +90 312 229 93 06     Faks: +90 312 229 63 06     federasyon@temfed.org.tr
Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta
Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com