2006 YILI KİRA VERGİSİNDE İNCE NOKTALAR

10.02.2007 14:11:27

2006 yýlýnda, kira geliri elde edenlerin,1-15 Mart 2007 tarihleri arasýnda beyanname vermeleri ve tahakkuk eden verginin de yarýsýný ödemeleri gerekiyor. Kira geliri elde edenlerin, merak ettiði bazý konular aþaðýda açýklanmýþtýr.
1- Konutunu Kiraya Verip Kirada Oturanlar:Bu durumda olanlar, “Gerçek gider” yöntemini seçerlerse, tahsil ettikleri kiradan, ödedikleri kirayý düþebilirler. Ödedikleri kira daha fazla ise, beyanname verirler ancak vergi ödemezler. Ödenen konut kirasý, eþe ait konut kira gelirinden indirilemez. Ancak, kira sözleþmesinin, kira geliri elde eden eþ adýna deðiþtirilmesi halinde, indirilmesi mümkündür.
2- Kira Gelirinin Tahsil Edilmeyen Kýsmý:Kira gelirleri beyan edilirken, tahsil edilen aylarýn kirasý beyan edilecek. Ancak, 2005 yýlý kirasýnýn bir kýsmý 2006‘da tahsil edilmiþse, o da 2006 yýlý kira geliri olarak beyan edilecek.
3- Konut Kira Ýstisnasý Her Ev için mi?Hayýr. 2006 yýlýnda 2.200 YTL (2007 yýlýnda da 2.300 YTL) olan, konut kira gelirleri istisnasý, kira geliri elde edilen her ev için deðil, toplam kira gelirine uygulanýr.
4- Karý ve Kocanýn Kira Gelirleri:Karý ve kocanýn ayrý ayrý kira gelirleri varsa, her ikisi de bu gelirlerini ayrý ayrý beyan ederler ve istisnadan da ayrý ayrý yararlanýrlar.
5- Hem Ýþyeri Hem de Konut Kira Geliri Olanlar:2006 yýlý konut kira geliri, 2.200 YTL’yi aþtýðýnda, beyaný gerekiyor. Maliye Bakanlýðý görüþüne göre; konut kirasýnýn yanýsýra iþyeri kira geliri de elde edenlerin; a) Konut kira gelirinden istisna düþülecek,b) Ýstisna sonrasý tutar ile iþyeri kira geliri toplanacak,c) Bu tutar 18.000 YTL’yi aþýyorsa, kira gelirinin tamamý beyan edilecek. Aþmýyorsa, yalnýzca 2.200 YTL’yi aþan, konut kira geliri beyan edilecek. Ancak GVK Md. 86/1-c’de “vergiye tabi gelir toplamý” deyimi kullanýldýðý için, yüzde 25 götürü gideri düþtükten sonra kalan kýsmýn 18.000 YTL’lik sýnýrý aþýp aþmadýðýna bakmak gerektiði düþüncesindeyiz.
6- Kira Geliri Elde Edenin Emekli Aylýðý ya da Ücret Geliri:Kira geliri nedeniyle, yýllýk gelir vergisi beyannamesi verenlerin, ayrýca emekli aylýklarýný da beyan etmeleri gerekmiyor. Kira gelirinin yaný sýra, ücret geliri de olanlarýn, bir iþverenden elde ettikleri ücret gelirini, tutarý ne olursa olsun beyaný gerekmiyor. Ancak, birden fazla iþverenden ücret geliri elde edilmesi durumunda, asýl iþverenin dýþýndaki ücret gelirleri 18.000 YTL’yi aþýyorsa, ayrýca ücret gelirleri de beyan edilecek.
7- Ýþyeri Kira Gelirinin Stopajýný Kiracý Vergi Dairesine Yatýrmazsa:Ýþyeri sahibinin, bundan dolayý herhangi bir sorumluluðu yok. 2006 yýlý iþyeri kira geliri 18.000 YTL’yi aþmasý nedeniyle beyan edildiðinde, bununla ilgili yüzde 22 stopajý, kiracý, vergi dairesine beyan etmemiþ ya da yatýrmamýþ olsa dahi, hesaplanan gelir vergisinden mahsup edebilir. (Stopaj 1.1.2007’den itibaren yüzde 20’ye indirildi)
8- Eþe ya da Çocuða Bedelsiz Kiralanan Ýþyeri:Yýllýk emsal kira tutarý, 875 YTL’yi aþýyorsa, yýllýk beyanname ile tamamý beyan edilecek. Emsal kira bedeli, o iþyerinin, emlak vergisi deðerinin yüzde 5‘i olarak hesaplanacak.
9- Yazlýk Evini Kiraya Verenler:2006 yýlýnda elde ettikleri kiranýn tutarý, 2.200 YTL’yi (2007 yýlýnda da 2.300 YTL’yi) aþmýþsa beyan edilecek. Aþmamýþsa beyan edilmeyecek.
10- Yurtdýþýndaki Türklerin Ýþyeri Kira Geliri:Yurtdýþýnda oturma ya da çalýþma izni bulunan Türk vatandaþlarý, Türkiye’de elde ettikleri, stopaja (vergi kesintisine) tabi tutulmuþ iþyeri kira gelirlerini, tutarý ne olursa olsun beyan etmeyecekler. 2006 yýlý konut kira gelirini ise yýllýk 2.200 YTL’yi aþýyorsa, beyan edecekler.  
 

2006 YILI KÝRA GELÝRLERÝNDE GELÝR VERGÝSÝ TARÝFESÝ
7.000 YTL’ye kadar.................................................................................... % 15
18.000 YTL’nin 7.000 YTL`si için 1.050 YTL, fazlasý.............................. % 20
40.000 YTL’nin 18.000 YTL`si için 3.250 YTL, fazlasý.............................. % 27
40.000 YTL’den fazlasýnýn 40.000 YTL`si için 9.190 YTL, fazlasý.............. oranýnda vergilendirilir. % 35
Prof.Dr. Þükrü KIZILOT

Gazi Üniversitesi Ý.Ý.B.F
Öðretim Üyesi

 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

EMLAK AKADEMİSİ
MESLEKİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI.
TÜRKİYE EMLAK ODA VE DERNEKLERİ
 GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI  
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 5
Görüş ve Değerlendirme Formu-UY (1)
Bir Gayrimenkulün Fiyatının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler
Tapu Harçlarında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları
Emlak Ofisi açmak için izlenecek yol
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı
Üfe ve Tüfe Değişim Oranları
Genel Bilgi Yabancılara mal edinme Kolaylığı
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Parsel Sorgulama   |   Ankara Valiliği   | 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/7 06570 Maltepe / ANKARA   Tel: +90 312 229 93 06     Faks: +90 312 229 63 06     federasyon@temfed.org.tr
Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta
Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com