NATİONAL ASSOCİATİON REALTORS "NAR" İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

            Geçtiðimiz yýl Federasyonumuz ile halen 1.300.000 üyeye sahip Amerika’nýn en büyük Emlak Müþavirliði Meslek kuruluþu olan National Association Realtors “NAR” arasýnda baþlatýlan görüþmeler 2008 yýlýnda iki kurumun iþbirliði anlaþmacý kararý ile sonuçlanmýþtý.

             5-10 Kasým 2008 tarihleri arasýnda Amerika’nýn Orlando eyaletinde NAR tarafýndan düzenlenen ve yaklaþýk 50.000 ziyaretçinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen Emlak Kongre ve Fuarýnda anlaþmanýn imza törenine TEMFED adýna katýlan ve NAR’ýn üyesi ve iþbirliði anlaþmasý olan 58 ülke Emlak Meslek Kuruluþu nezdin de bir konuþma yapan Baþkanýmýz Sayýn H.Ali TAYLAN daha sonra imza serenomi içinde NAR Baþkaný Sayýn Dick GAYLORD ile birlikte TEMFED-NAR Ýþbirliði anlaþmasýný imza altýna almýþlardýr.
 
            Her yýl geleneksel olarak düzenlenen bu toplantýlarda ülkemizin bayraðý, þehrin her tarafýnda diðer ülke bayraklarý arasýnda yer almýþ ve devam eden 2 günlük fuar boyunca fuar alanýnda ülkemiz adýna TEMFED’e tahsis edilen standda ülkemizin tanýtýmý saðlanmýþtýr.
 
            Bu iþbirliði anlaþmasýnýn, NAR vasýtasýyla; Amerika ve NAR’ýn diðer ülkelerdeki üye ve iþbirliði anlaþmasý olan Emlak Meslek Kuruluþlarý ve onlarýn üyeleriyle ülkemizdeki meslektaþlarýmýz arasýnda yeni bir köprü iþlemi görmesi dileði ile ülkemize ve meslektaþlarýmýza hayýrlý olmasýný diliyoruz.
 
 
  
 


 
  
 


 
  
 


 
  
 


 
  
 


 
  
 


 
  
 


 
  
 


 
  
 


 
  
 


 
  
 


 
  
 


 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

EMLAK AKADEMİSİ
MESLEKİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI.
TÜRKİYE EMLAK ODA VE DERNEKLERİ
 GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI  
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 5
Görüş ve Değerlendirme Formu-UY (1)
Bir Gayrimenkulün Fiyatının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler
Tapu Harçlarında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları
Emlak Ofisi açmak için izlenecek yol
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı
Üfe ve Tüfe Değişim Oranları
Genel Bilgi Yabancılara mal edinme Kolaylığı
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Parsel Sorgulama   |   Ankara Valiliği   | 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/7 06570 Maltepe / ANKARA   Tel: +90 312 229 93 06     Faks: +90 312 229 63 06     federasyon@temfed.org.tr
Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta
Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com