EMLAK DANIŞMANLIĞI SEVİYE-4 VE SORUMLU EMLAK DANIŞMANLIĞI SEVİYE-5 29.11.2017 TARİH ve 109 sayı ile MYK YÖNETİM KURULUNCA ONAYLANMIŞ YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN.

 

 

 

ULUSAL YETERLİLİK 17UY0332-4

EMLAK DANIŞMANI

 

SEVİYE 4

 

REVİZYON NO:00

 

 

 

 

 

 

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

Ankara, 2017


ÖNSÖZ

Emlak Danışmanı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Ticaret Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

 

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu


GİRİŞ

 

Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik’te belirlenmiştir.

 

Ulusal yeterlilikler için temel ölçütler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

 

 

a)       Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartları veya uluslararası standartlara dayalı olarak oluşturulur.

b)       Ulusal yeterlilikler katılımcı bir anlayışla hazırlanır ve ilgili tarafların görüş ve katkısı alınır.

c)       Ulusal yeterlilikler, mesleki alana ilişkin iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite ile ilgili hususları kapsar.

d)      Ulusal yeterlilikler kullanıcılar tarafından anlaşılacak şekilde yazılır.

e)       Ulusal    yeterlilikler    hayat   boyu    öğrenme    ilkesi    çerçevesinde    bireyin    kendini geliştirmesini ve meslekte ilerlemesini teşvik eder.

f)       Ulusal yeterlilikler açık veya gizli hiçbir ayrımcılık unsuru içermez.

g)       Ulusal yeterlilikler, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğinin kalite güvencesi dâhilinde ölçülmesini temin eden unsurları içerir.


17UY0332-4 EMLAK DANIŞMANI ULUSAL YETERLİLİĞİ

 

1

YETERLİLİĞİN ADI

Emlak Danışmanı

2

REFERANS KODU

17UY0332-4

3

SEVİYE

4

4

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 3334 (Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı)

5

TÜR

-

6

KREDİ DEĞERİ

-

 

7

A)YAYIN TARİHİ

29/11/2017

B)REVİZYON NO

00

C)REVİZYON TARİHİ

-

 

 

 

 

8

 

 

 

 

AMAÇ

Bu ulusal yeterliliğin amacı Emlak Danışmanı (Seviye

4)          mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

-                    Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

-                    Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

-                    Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

 

9

 

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

13UMS0364-4 / Pazarlama Elemanı Seviye 4 16UMS0519-4 / Satış Danışmanı Seviye 4 12UMS0266-4 / Satın Alma Elemanı Seviye 4

10

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

-

11

YETERLİLİĞİN YAPISI

11-a) Zorunlu Birimler

17UY0332-4/A1: İSG, Çevre ve Kalite

17UY0332-4/A2: İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma 17UY0332-4/A3: Emlak Satışı/Kiralanması ve Sonrası İşlemleri

11-b) Seçmeli Birimler

-

11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için zorunlu birimlerin tamamından başarılı olunması gerekmektedir.


 

12

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Emlak Danışmanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

13

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Emlak Danışmanı (Seviye 4) yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

 

 

 

 

14

 

 

 

 

GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a)   5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,

b)    Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

16

YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR)

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED)

17

YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ

MYK Ticaret Sektör Komitesi

18

MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI

29/11/2017-2017/109


17UY0332-4/A1 İSG, ÇEVRE VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ

 

1

YETERLİLİK BİRİMİ ADI

İSG, Çevre ve Kalite

2

REFERANS KODU

17UY0332-4/A1

3

SEVİYE

4

4

KREDİ DEĞERİ

-

 

5

A)YAYIN TARİHİ

29/11/2017

B)REVİZYON NO

00

C)REVİZYON TARİHİ

-

6

YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

13UMS0364-4 / Pazarlama Elemanı Seviye 4 16UMS0519-4 / Satış Danışmanı Seviye 4

7

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 Öğrenme Çıktısı 1: Acil durum ve iş sağlığı ve güvenliği talimatlarını açıklar. Başarım Ölçütleri:

1.1: İş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuat, prosedür ve talimatları açıklar. 1.2: KKD ve acil durum müdahale ekipmanının kullanımını açıklar.

1.3: Acil durum müdahale prosedürlerini açıklar.

 Öğrenme Çıktısı 2: Çevre kalite önlemlerini açıklar. Başarım Ölçütleri:

2.1: Çevre korumaya ilişkin alınan önlemleri, yapılan işin gereklerine uygun şekilde açıklar. 2.2: Atık yönetimine yönelik işlemleri açıklar.

 Öğrenme Çıktısı 3: Kalite ve müşteri memnuniyeti uygulamalarını açıklar. Başarım Ölçütleri:

3.1: Uygulama süreçlerinin kalitesinin sağlanması ve iyileştirilmesine yönelik uygulamaları açıklar. 3.2: Müşteri memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.

8

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8 a) Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav: A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70’ini doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.

8 b) Performansa Dayalı Sınav

-

8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Yeterlilik biriminin elde edilebilmesi için adayın T1 sınavından başarılı olması gerekmektedir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

 

9

YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN

KURUM/KURULUŞ(LAR)

 

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED)


 

 

10

YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN

SEKTÖR KOMİTESİ

 

MYK Ticaret Sektör Komitesi

11

MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI

29/11/2017-2017/109

 

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

 

EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

 

1.    Meslekle ilgili temel kavramlar, kodlar, terimler

2.    İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mesleğin gerektirdiği yasal mevzuat

              İş sağlığı ve güvenliği talimatları

              Kişisel koruyucu donanımlar

              Güvenlik ve sağlık işaretleri

              İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları

              Acil durum prosedürleri

3.    Meslekle ilgili çevre koruma mevzuatı

              Çevre, çevre kirliliği

              Atık prosedürleri

              Çevre kazanım ve koruma

              Atıkların (ambalaj, pil ve benzeri) ayrıştırılması ve toplanması.

              Doğal kaynakların verimli kullanımı

4.    Meslekle ilgili ilk yardım.

5.    Meslekle ilgili olağan dışı durum ve olaylar

6.    Meslekle ilgili kalite yönetimi

 

EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

 

a) BİLGİLER

 

 

No

 

Bilgi İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

BG.1

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları açıklar.

A.1.1

(PE1)

1.1

T1

BG.2

Çalışma ortamına ilişkin olası risk ve tehlikeli durumların neler olduğunu açıklar.

A.1.3

(PE)

1.1

T1

BG.3

Risk ve tehlikeli durumlarda alınması gereken önlemleri açıklar.

A.1.3

(PE)

1.1

T1

BG.4

Acil durum kavramını açıklar.

A.2.4

(PE)

1.2

T1

BG.5

Çalışma alanı ve süreçlerindeki olası acil durumları açıklar.

A.2.4

(PE)

1.2

T1

BG.6

Acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar.

A.2.1-5 (PE)

1.2

T1

 
 


1 13UMS0364-4 Pazarlama Elemanı Seviye 4 Ulusal Meslek Standardı


 

 

No

 

Bilgi İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

 

BG.7

İş süreçlerinde yapılan işlemlerin çevresel etkilerini ve risklerini açıklar.

A.3.1

A.3.2

(PE)

 

2.1

 

T1

 

BG.8

İş     süreçlerinde    yapılan    işlemlerde            çevrenin korunmasına    ilişkin          alınması        gereken   tedbirleri

açıklar.

A.3.1

A.3.2

(PE)

 

2.1

 

T1

BG.9

Çalıştığı alanda kaynakların tasarruflu kullanılmasına yönelik tedbirleri açıklar.

A.3.1

(PE)

2.2

T1

BG.10

Ofis atıklarının imha süreçlerini açıklar.

A.3.3

(PE)

2.2

T1

BG.11

İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.

A.5.1

(PE)

3.1

T1

BG.12

İş süreçlerinde iyileştirme çalışmalarını açıklar.

A.5.3

(PE)

3.1

T1

 

BG.13

 

Müşteri memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.

F.7.1

F.7.2

F.7.3

(SD)

 

3.2

 

T1


17UY0332-4/A2 İŞ PLANI YAPMA VE PORTFÖY OLUŞTURMA YETERLİLİK BİRİMİ

 

1

YETERLİLİK BİRİMİ ADI

İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma

2

REFERANS KODU

17UY0332-4/A2

3

SEVİYE

4

4

KREDİ DEĞERİ

-

 

5

A)YAYIN TARİHİ

29/11/2017

B)REVİZYON NO

00

C)REVİZYON TARİHİ

-

6

YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

13UMS0364-4 / Pazarlama Elemanı Seviye 4 16UMS0519-4 / Satış Danışmanı Seviye 4

12UMS0266-4 / Satın Alma Elemanı Seviye 4

7

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 Öğrenme Çıktısı 1: Emlak satış/kiralama öncesi süreçleri açıklar. Başarım Ölçütleri:

             : İş planı oluşturma süreçlerini açıklar.

             : Emlak satış/kiralama stratejisi geliştirme çalışmalarına dair bilgi toplama yöntemlerini açıklar. 1.3: Emlak satış/kiralama yöntemlerini açıklar.

 Öğrenme Çıktısı 2: Emlak portföyü oluşturur. Başarım Ölçütleri:

2.1: İş piyasası araştırması yapar. 2.2: Emlakın durumunu tespit eder.

             : Emlakın güncel rayiç bedelini tespit eder.

             : Emlakın sahibi ile düzenlenecek belgelerin doldurulması işlemlerini takip eder.

         Yetkisi alınmış emlakın portföye girişini yapar.

 Öğrenme Çıktısı 3: Emlakın pazarlanmasına ilişkin ön hazırlıkları yapar.

             : Portföyündeki emlakın pazarlama ve tanıtım yöntemlerini belirler.

             : Belirlenen yönteme ilişkin emlak satış/kiralama için gerekli araç, gereç, malzeme ve hizmetleri talep eder.

             : Portföyündeki emlakı satış/kiralamaya uygun hale getirir.

8

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8 a) Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav: A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70'ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav

soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.

8 b) Performansa Dayalı Sınav

(P1) Beceri ve Yetkinlik Uygulamaları: A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Performans sınavında; beceri ve yetkinlik ifadelerinde yer alan ölçütlere uygun senaryo(lar), bilgi notları ve diğer açıklayıcı dokümanlar

kullanılarak, adayların iş planı yapma ve portföy oluşturma uygulamalarında; planlama, organizasyon, takip, ikna ve iletişim becerileri, iş kapsamına uygun inisiyatif alma, veri-alan-süreç hakimiyeti


 

gözlemlenecektir. Bu amaçla;

·         Ek A2-2’de yer alan beceri ve yetkinlik uygulamalarını yapması istenecektir.

·         Değerlendiriciler gerekli gördükleri noktalarda, belirlenecek kurallara göre sorular sorup açıklamalar isteyebilirler. Bu soru ve açıklamaların içeriği ve kapsamı performans kontrol listelerinde tanımlanacaktır. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, uygulamanın kapsamına göre tespit edilerek sınav kontrol listesinde belirtilir.  Performansa dayalı sınav gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında ve çalışma ekipmanları ile gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

 

9

YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN

KURUM/KURULUŞ(LAR)

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED)

 

10

YETERLİLİK BİRİMİNİ

DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ

 

MYK Ticaret Sektör Komitesi

11

MYK YÖNETİM KURULU ONAY

TARİHİ VE SAYISI

29/11/2017-2017/109

 

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

 

EK A2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

1.  Emlak/müşteri portföyü oluşturma yöntemleri

          Satışa ve kiralamaya konu olan emlakın durum tespiti

          Satışa ve kiralamaya konu olan emlakın güncel rayiç bedelinin tespiti

          Emlakın pazarlanması öncesi hazırlık işlemleri

2.  Emlak danışmanlığı ile ilgili mevzuat

              Gayrimenkul hukuku

              Sözleşmeler hukuku

3.  İş planlama

4.  Pazarlama ve satış işlemleri

              Pazarlama ve satış stratejileri

              Pazarlama ve satış araçları-yöntemleri


EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

 

 

No

 

Bilgi İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

BG.1

İş planı oluşturma süreçlerini açıklar.

B.1.1

(PE)

1.1

T1

 

BG.2

Emlak      satış/kiralama      stratejisi                   geliştirme çalışmalarına      dair      bilgi                toplama    yöntemlerini

açıklar.

C.1.2

(SD)

 

1.2

 

T1

BG.3

Emlak satış/kiralama yöntemlerini açıklar.

C.2.1

(SD)

1.3

T1

 

BG.4

 

Emlak portföyü oluşturma yöntemlerini sıralar.

C.2.2

(PE)

2.1

 

T1

BG.5

Portföyündeki emlakın durum tespitini yaparken dikkate aldığı kriterleri açıklar.

C.1.1

(SAE)

2.2

T1

BG.6

Portföyündeki  emlakın   güncel   rayiç                         bedelinin tespitini yaparken dikkate aldığı kriterleri sıralar.

C.5.1

(SAE)

2.3

T1

 

BG.7

Emlak      sahibinin      imzalayacağı                belgelerin

doldurulması aşamasında dikkat edilecek hususları açıklar.

B.3.1

(SD)

2.4

 

T1

BG.8

Portföydeki emlakın tanıtım yöntemlerini açıklar.

P.3.1

(PE)

3.1

T1

BG.9

Pazarlama ve satış sırasında kullanılan araç, gereç ve malzemeleri sıralar.

(SD)

C.3.1

3.2

T1

 

b)  BECERİ VE YETKİNLİKLER

 

 

No

 

Beceri ve Yetkinlik İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

BY.1

Portföye eklenecek emlakları işletme tarafından

belirlenen yöntemlerle toplar.

C.2.2

(PE)

2.1

P1

BY.2

Emlak sahibinden emlak hakkında bilgi alır.

C.1.1

(SAE)

2.1

P1

*BY.3

Emlakı inceleyerek durum tespiti yapar.

C.1.1

(SAE)

2.2

P1

BY.4

Emlak sahibi ile emlakın satış/kiralama bedeli

hakkında bilgi alış verişinde bulunur.

C.5.1

(SAE)

2.2

P1

 

BY.5

Satış/kiralama    bedeli    ve    pazarlık    limitleri konusunda emlak sahibinden yazılı olarak onay

alır.

E.1.2

(SD)

 

2.2

 

P1

*BY.6

İlgili    kurumlardan  emlakın   parsel   ve   imar

sorgulamasını yapar.

C.1.2

(SAE)

2.2

P1

*BY.7

Emlak için gerekli kriterleri dikkate alarak güncel

rayiç bedel tespiti yapar.

C.5.1

(SAE)

2.3

P1

*BY.8

Emlakın satış/kiralama bedeli konusunda sorumlu

emlak danışmanından onay alır.

C.6.3

(SAE)

2.3

P1

*BY.9

Emlak    sahibi    ile     yapılacak              sözleşmelerin

doldurularak imzalanmasını sağlar.

B.3.1

(SD)

2.4

P1

BY.10

Yetkisi alınmış emlakın portföye girişini yapar.

C.2.4

(PE)

2.5

P1


 

 

No

 

Beceri ve Yetkinlik İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

BY.11

Portföydeki emlakın pazarlama/tanıtım yöntemini belirler.

C.2.7

(SD)

3.1

T1

BY.12

Emlak satış/kiralama yöntemini sorumlu emlak danışmanına onaylatır.

C.2.4

(SD)

3.1

T1

 

BY.13

Pazarlama, tanıtım ve satış/kiralama sırasında ihtiyaç duyulacak araç, gereç, malzeme ve hizmet ihtiyaçlarını belirler.

B.3.1

(PE)

 

3.2

 

P1

 

BY.14

Belirlediği araç, gereç, malzeme ve hizmetlerin temin edilmesi hususunu sorumlu emlak danışmanının onayına sunar.

B.3.2

(PE)

 

3.2

 

P1

 

BY.15

Satış/kiralama işlemi yapılacak emlakı genel durumu, donanım, temizlik ve benzeri açılardan kontrol eder.

C.3.2

(SD)

 

3.3

 

P1

BY.16

Emlakı,    müşteriye   göstermek   için                gereken randevuları alır.

C.3.2

(SD)

3.3

P1

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.


17UY0332-4/A3 EMLAK SATIŞ/KİRALAMA VE SONRASI İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ

 

1

YETERLİLİK BİRİMİ ADI

Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri

2

REFERANS KODU

17UY0332-4/A3

3

SEVİYE

4

4

KREDİ DEĞERİ

-

 

5

A)YAYIN TARİHİ

29/11/2017

B)REVİZYON NO

00

C)REVİZYON TARİHİ

-

6

YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

13UMS0364-4 / Pazarlama Elemanı Seviye 4

16UMS0519-4 / Satış Danışmanı Seviye 4

7

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 Öğrenme Çıktısı 1: Emlak satış/kiralama işlemlerini yürütür. Başarım Ölçütleri:

1.1: Müşteri ihtiyaç ve taleplerini tespit eder. 1.2: Müşteriyi ve emlak sahibini bilgilendirir.

1.3: Müşteri ile yer gösterme belgesinin imzalanmasını sağlar. 1.4: Emlakın satış/kiralama bedelinin belirlenmesini sağlar.

1.5: Emlak sahibi/müşteri arasında yapılacak satış sözleşmesinin/kira kontratının imzalanması sürecini yürütür.

 Öğrenme Çıktısı 2: Emlak satış/kiralama sonrası işlemleri yürütür. Başarım Ölçütleri:

2.1: Tapu işlemlerini takip eder.

2.2. Emlak teslim işlemlerini takip eder.

2.3: Hizmet bedelinin tahsilatı işlemlerini açıklar. 2.4: Satış/kiralama sonrası işlemlerini yapar.

8

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8 a) Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav: A3 birimine yönelik teorik sınav Ek A3-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A3-2) ölçmelidir.

8 b) Performansa Dayalı Sınav

(P1) Beceri ve Yetkinlik Uygulamaları: A3 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A3-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Performans sınavında; beceri ve yetkinlik ifadelerinde yer alan ölçütlere uygun senaryo(lar), bilgi notları ve diğer açıklayıcı dokümanlar kullanılarak, adayların emlak satış/kiralama ve sonrasında yapılacak uygulamalarda; planlama, organizasyon, takip, ikna ve iletişim becerileri, iş kapsamına uygun inisiyatif alma, veri-alan-süreç hakimiyeti gözlemlenecektir. Bu amaçla;

·         Ek A3-2’de yer alan beceri ve yetkinlik uygulamalarını yapması istenecektir.

·         Değerlendiriciler gerekli gördükleri noktalarda, belirlenecek kurallara göre sorular sorup açıklamalar


 

isteyebilirler. Bu soru ve açıklamaların içeriği ve kapsamı performans kontrol listelerinde tanımlanacaktır. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, uygulamanın kapsamına göre tespit edilerek sınav kontrol listesinde belirtilir.  Performansa dayalı sınav gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında ve çalışma ekipmanları ile gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A3-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

9

YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN

KURUM/KURULUŞ(LAR)

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu

(TEMFED)

10

YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ

MYK Ticaret Sektör Komitesi

11

MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI

29/11/2017-2017/109

 

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A3-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

1.  Bölge imar planı bilgisi

2.  Emlak danışmanlığı ile ilgili mevzuat

              Gayrimenkul hukuku

              Sözleşmeler hukuku

              Tapu mevzuatı

              Kadastro mevzuatı

              Emlakla ilgili vergi mevzuatı

3.  Pazarlama ve satış işlemleri

              Pazarlama ve satış araçları-yöntemleri

              Emlak pazarlama ve satışına ilişkin işlemler

 

EK A3-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

 

 

No

 

Bilgi İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

BG.1

Pazarlama aşamasında müşteri ile hangi yöntemlerle iletişime geçildiğini açıklar.

D.1.1

(SD)

1.1

T1

BG.2

Satılacak/kiralanacak emlaka ilişkin bilgileri müşteriye aktarma yöntemlerini sıralar.

D.1.2

(SD)

1.2

T1

BG.3

Emlaka ilişkin müşteriye verilecek bilginin içeriğini açıklar.

D.2.2

(SD)

1.2

T1

 

BG.4

Müşteriye emlak önerirken dikkat edilecek hususları açıklar.

D.1.3

D.1.4

(SD)

 

1.2

 

T1


 

 

No

 

Bilgi İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

BG.5

Müşteri   ile    imzalanacak  belgelerin               doldurulması aşamasında dikkat edilecek hususları açıklar.

B.3.1

(SD)

1.3

T1

 

BG.6

Müşterinin satın almaya/kiralamaya karar verdiği emlakın nihai satış/kiralama tutarını belirlerken dikkate

aldığı değişkenleri sıralar.

D.2.1

(SD)

 

1.4

 

T1

BG.7

Satış      sözleşmesi/kira     kontratının             hazırlanması aşamasında dikkat edilecek hususları açıklar.

B.3.1

(SD)

1.5

T1

 

BG.8

Emlak satışı/kiralama işlemi sırasında emlak sahibinin ve müşterinin hazırlamakla yükümlü olduğu belgeleri

sıralar.

E.1.1

(SD)

 

2.1

 

T1

BG.9

Tapu işlemleri sırasında emlak sahibinin ve müşterinin hazırlamakla yükümlü olduğu belgeleri sıralar.

E.1.1

(SD)

2.1

T1

 

BG.10

Emlak teslim tutanağında bulunması gereken unsurları sıralar.

E.1.2

E.2.3

(SD)

 

2.2

 

T1

 

BG.11

Hizmet bedelinin tahsilatı ile ilgili idari işlemleri sıralar.

E.1.2

(SD)

 

2.3

 

T1

 

BG.12

Emlak   satış/kiralama   sonrası   yapılacak             işlemleri açıklar.

D.2.3

(SS)

 

2.3

 

T1

 

b)  BECERİ VE YETKİNLİKLER

 

 

No

 

Beceri ve Yetkinlik İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

BY.1

Müşteri    ile   hizmet   standardına ve pazarlama

tekniklerine uygun olarak iletişimi başlatır.

D.1.1

(SD)

1.1

P1

 

BY.2

Emlak satın almak/kiralamak isteyen müşterinin ihtiyaç ve taleplerini tespit eder.

D.1.1- D.1.5

(SD)

 

1.1

 

P1

 

*BY.3

Müşterinin talebine uygun portföyünde bulunan emlaklarla   ilgili    bilgileri    uygun                    yöntemlerle

müşteriye aktarır.

D.1.2

(SD)

 

1.2

 

P1

 

BY.4

Müşteriyi, satın almaya/kiralamaya karar verdiği

emlakın   mali   ve   hukuki   durumları               hakkında bilgilendirir.

D.2.2

(SD)

 

1.2

 

P1

BY.5

Müşterinin   ihtiyacına   uygun   alternatif                    emlak önerisinde bulunur.

D.1.4

(SD)

1.2

P1

BY.6

Talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, müşteriyi uygun

emlaka yönlendirir.

D.1.3

(SD)

1.2

P1

 

*BY.7

Gerek olması halinde, yönlendirdiği emlaka, İSG

talimatları    doğrultusunda,   uyarı    işaretleri                   ve levhaları yerleştirir.

A.1.1

(SD)

 

1.2

 

P1

 

*BY8

İhtiyaç olması halinde uygun kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanır.

A.1.3

(SD)

A.1.3

(PE)

 

1.2

 

P1


 

 

No

 

Beceri ve Yetkinlik İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

 

BY.9

Emlak sahibine ve sorumlu emlak danışmanına pazarlama süreci hakkında rapor verir.

D.2.1

D.2.2

(SD)

 

1.2

 

P1

BY.10

Müşteri    ile   düzenlenecek   belgeleri                                                             doldurarak

imzalanmasını sağlar.

B.3.1

(SD)

1.3

P1

BY.11

Yetkisi dâhilinde müşteri ile fiyat pazarlığı yapar.

E.1.2

(SD)

1.4

P1

*BY.12

Emlakın nihai bedeli konusunda sorumlu emlak

danışmanından onay alır.

E.1.2

(SD)

1.4

P1

BY.13

Pazarlık yaptığı fiyat için emlak sahibinden onay

alır.

E.1.2

(SD)

1.4

P1

 

BY.14

Emlak sahibi ile müşterinin bir araya getirilmesi yoluyla pazarlık ortamı oluşturarak satışın/kiralamanın          yapılacağı                                        bedelin

belirlenmesini sağlar.

 

D.2.1

(SD)

 

1.4

 

P1

 

*BY.15

Müşteri ile satıcı/kiralayan arasında yapılacak satış

sözleşmesini/kira kontratını anlaşılan son bedel üzerinden hazırlayarak imzalatır.

E.1.1

(SD)

 

1.5

 

P1

*BY.16

Tapu işlemi sırasında emlak sahibi ve müşteriye ait

gerekli belgeleri temin eder.

E.1.1

(SD)

2.1

P1

BY.17

Emlak sahibi ve müşterinin onayıyla emlak ile ilgili

hukuki ve teknik süreçleri yürütür.

E.1.1

(SD)

2.1

P1

BY.18

Emlakın müşteriye teslimi ile ilgili tutanağı hazırlar.

E.2.3

(SS)

2.2

P1

BY.19

Müşteriye     satış/kiralama     sonrası                     hizmetler

konusunda bilgi verir.

D.2.3

(SS)

2.2

P1

BY.20

Emlakın satışı/kiralanmasının ardından emlak ve

müşteri portföyünde güncelleme yapar.

C.2.4

(PE)

2.4

P1

 

BY.21

Emlakın    satılması/kiralanması    ya     da                 satış/ kiralanmasından vazgeçilmesi durumunda reklam

ve ilan faaliyetinin sonlandırılması için onay alır.

C.2.4

(PE)

 

2.4

 

P1

 

*BY.22

 

Satış/kiralama alanı ve ofis ortamındaki atıkların toplanıp bertarafı için gerekli işlemleri yapar.

A.3.3

(SD)

A.3.3

(PE)

 

2.4

 

P1

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.


YETERLİLİK EKLERİ

EK 1: Yeterlilik Birimleri

 

17UY0332-4/A1: İSG, Çevre ve Kalite

17UY0332-4/A2: İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma 17UY0332-4/A3: Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri

 

EK 2: Terimler, Simgeler ve Kısaltmalar

EMLAK PORTFÖYÜ: Bir işletmenin sahibi adına satış/kiralamasını yapmak üzere temin ettiği emlak varlığını,

EMLAK: Ev, arsa, bahçe, tarla gibi taşınamayan malları, taşınmazları,

FATURA: Satılan bir ürünün cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya verdiği basılı veya elektronik hesap pusulasını,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

MÜŞTERİ PORTFÖYÜ: Bir işletmenin çeşitli müşteri gruplarından oluşturduğu müşteri varlığını,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

SATIŞ/KİRALAMA: Emlak satışı, belirli danışmanlık ve iş takibi hizmetlerinin satışı ile emlakın kiralanmasını,

TAPU: Bir taşınmazın sahibinin kim olduğunu gösteren resmi belgeyi,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

ifade eder.

 

 

EK 3: Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5)

 

EK 4: Değerlendirici Ölçütleri

Değerlendiricilerin aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekmektedir:

·        Pazarlama ve satış konularında öğretmen/öğretim elemanı/eğitmen olarak 5 yıl eğitim vermiş olmak,


·        İlgili meslek kuruluşlarında (5362 sayılı Kanuna tabi emlak meslek odaları, 5174 sayılı Kanuna tabi emlak meslek komitesi bulunan ticaret odaları) kayıtlı olmak ve lisans mezunu olup, emlak alım satım alanında en az 5 yıl çalışmış olmak,

·        İlgili meslek kuruluşlarında (5362 sayılı Kanuna tabi emlak meslek odaları, 5174 sayılı Kanuna tabi emlak meslek komitesi bulunan ticaret odaları) kayıtlı olmak ve ön lisans mezunu olup, emlak alım satım alanında en az 7 yıl çalışmış olmak,

·        İlgili meslek kuruluşlarında (5362 sayılı Kanuna tabi emlak meslek odaları, 5174  sayılı Kanuna tabi emlak meslek komitesi bulunan ticaret odaları) kayıtlı olmak ve lise mezunu olup, emlak alım satım alanında en az 10 yıl süreyle ilgili meslek grubuna kayıtlı olarak çalışmış olmak.

 

Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili uluslararası/ulusal meslek standart(lar)ı, ölçme-değerlendirme ve ölçme-değerlendirmede kalite güvencesi ve İSG konularında eğitim sağlanmalıdır.

 

EK 5(*): Resmi Görüşe Gönderilmesi Öncesinde Yeterlilik Taslağına Katkıda Bulunan Kurum/Kuruluşlar

-

 

 

 

ULUSAL YETERLİLİK 17UY0333-5

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI

 

SEVİYE 5

 

REVİZYON NO:00

 

 

 

 

 

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

Ankara, 2017


 

ÖNSÖZ

 

Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Ticaret Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

 

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu


 

GİRİŞ

 

Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik’te belirlenmiştir.

 

Ulusal yeterlilikler için temel ölçütler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

 

 

a)       Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartları veya uluslararası standartlara dayalı olarak oluşturulur.

b)       Ulusal yeterlilikler katılımcı bir anlayışla hazırlanır ve ilgili tarafların görüş ve katkısı alınır.

c)       Ulusal yeterlilikler, mesleki alana ilişkin iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite ile ilgili hususları kapsar.

d)      Ulusal yeterlilikler kullanıcılar tarafından anlaşılacak şekilde yazılır.

e)       Ulusal    yeterlilikler    hayat   boyu    öğrenme    ilkesi    çerçevesinde    bireyin    kendini geliştirmesini ve meslekte ilerlemesini teşvik eder.

f)       Ulusal yeterlilikler açık veya gizli hiçbir ayrımcılık unsuru içermez.

g)       Ulusal yeterlilikler, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğinin kalite güvencesi dâhilinde ölçülmesini temin eden unsurları içerir.


 

17UY0333-5 SORUMLU EMLAK DANIŞMANI ULUSAL YETERLİLİĞİ

 

1

YETERLİLİĞİN ADI

Sorumlu Emlak Danışmanı

2

REFERANS KODU

17UY0333-5

3

SEVİYE

5

4

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 3334 (Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek

Elemanı/Emlak Danışmanı)

5

TÜR

-

6

KREDİ DEĞERİ

-

 

 

7

A)YAYIN TARİHİ

29/11/2017

B)REVİZYON NO

00

C)REVİZYON TARİHİ

-

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

AMAÇ

Bu ulusal yeterliliğin amacı Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

-                    Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

-                    Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

-                    Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

9

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

13UMS0365-5/ Pazarlama Sorumlusu Seviye 5 16UMS0520-5/ Satış Sorumlusu Seviye 5 12UMS0267-5/ Satın Alma Sorumlusu Seviye 5

10

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

-

11

YETERLİLİĞİN YAPISI

11-a) Zorunlu Birimler

17UY0333-5/A1: İSG, Çevre ve Kalite

17UY0333-5/A2: Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu 17UY0333-5/A3: Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi

11-b) Seçmeli Birimler

-

11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu birimlerin tamamından başarılı olunması gerekir.


 

12

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

13

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Sorumlu    Emlak    Danışmanı    (Seviye    5)    yeterlilik

belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

 

 

 

 

14

 

 

 

 

GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,

b)  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

16

YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR)

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu

(TEMFED)

17

YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ

MYK Ticaret Sektör Komitesi

18

MYK YÖNETİM KURULU ONAY

TARİHİ VE SAYISI

29/11/2017-2017/109


 

17UY0333-5/A1 İSG, ÇEVRE VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ

 

1

YETERLİLİK BİRİMİ ADI

İSG, Çevre ve Kalite

2

REFERANS KODU

17UY0333-5/A1

3

SEVİYE

5

4

KREDİ DEĞERİ

-

 

5

A)YAYIN TARİHİ

29/11/2017

B)REVİZYON NO

00

C)REVİZYON TARİHİ

-

6

YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

13UMS0365-5 / Pazarlama Sorumlusu Seviye 5 16UMS0520-5 / Satış Sorumlusu Seviye 5

7

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 Öğrenme Çıktısı 1: Acil durum ve iş sağlığı ve güvenliği talimatlarını açıklar. Başarım Ölçütleri:

1.1: İş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuat, prosedür ve talimatları açıklar. 1.2: Koruma ve acil durum müdahale ekipmanının kullanımını açıklar.

1.3: Acil durum müdahale prosedürlerini açıklar.

 Öğrenme Çıktısı 2: Çevre koruma önlemlerini açıklar. Başarım Ölçütleri:

2.1: Çevre korumaya ilişkin alınan önlemleri yapılan işin gereklerine uygun şekilde açıklar. 2.2: Atık yönetimine yönelik işlemleri açıklar.

 Öğrenme Çıktısı 3: Kalite ve müşteri memnuniyeti uygulamalarını açıklar. Başarım Ölçütleri:

3.1: Uygulama süreçlerinin kalitesinin sağlanması ve iyileştirilmesine yönelik uygulamaları açıklar. 3.2: Müşteri memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.

8

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8 a) Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav: A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1.5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.

8 b) Performansa Dayalı Sınav

-

8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Yeterlilik biriminin elde edilebilmesi için adayın T1 sınavından başarılı olması gerekmektedir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

 

9

YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN

KURUM/KURULUŞ(LAR)

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED)


 

 

10

YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN

SEKTÖR KOMİTESİ

 

MYK Ticaret Sektör Komitesi

11

MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI

29/11/2017-2017/109

 

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

 

1.    Meslekle ilgili temel kavramlar, kodlar, terimler

2.    İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili mesleğin gerektirdiği yasal mevzuat

              İş sağlığı ve güvenliği talimatları

              Kişisel koruyucu donanımlar

              Güvenlik ve sağlık işaretleri

              İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları

              Acil durum prosedürleri

3.    Meslekle ilgili çevre koruma mevzuatı

              Çevre, çevre kirliliği

              Atık prosedürleri

              Çevre kazanım ve koruma

              Atıkların (ambalaj, pil ve benzeri) ayrıştırılması ve toplanması.

              Doğal kaynakların verimli kullanımı

4.    Meslekle ilgili ilk yardım.

5.    Meslekle ilgili olağan dışı durum ve olaylar

6.    Meslekle ilgili kalite yönetimi

 

EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

 

 

No

 

Bilgi İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

BG.1

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları açıklar.

A.1.6

(PS1)

1.1

T1

BG.2

Çalışma ortamına ilişkin olası risk ve tehlikeli durumların neler olduğunu açıklar.

A.1.1-6 (PS)

1.1

T1

BG.3

Risk   ve   tehlikeli   durumlarda   alınması          gerekli önlemleri açıklar.

A.1.1-6 (PS)

1.1

T1

BG.4

Acil durum kavramını açıklar.

A.2.1-6 (PS)

1.2

T1

BG.5

Çalışma alanı ve süreçlerindeki olası acil durumları açıklar.

A.2.1-6 (PS)

1.2

T1

 

BG.6

 

Acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar.

A.2.1

A.2.2

(PS)

 

1.2

 

T1

BG.7

İş süreçlerinde yapılan işlemlerin çevresel etkilerini ve risklerini açıklar.

A.3.1

(PS)

2.1

T1

 

 
 


1 13UMS0365-5 Pazarlama Sorumlusu Seviye 5 Ulusal Meslek Standardı


 

 

No

 

Bilgi İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

 

BG.8

İş     süreçlerinde    yapılan     işlemlerde        çevrenin

korunmasına  ilişkin   alınması   gereken                      tedbirleri açıklar.

A.3.1

(PS)

 

2.1

 

T1

BG.9

Çalıştığı alanda kaynakların tasarruflu kullanılmasına yönelik tedbirleri açıklar.

A.3.1

(PS)

2.2

T1

BG.10

Ofis atıklarının imha süreçlerini açıklar.

A.3.4

(PS)

2.2

T1

BG.11

İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.

J.2.1-3 (PS)

3.1

T1

BG.12

İş süreçlerinde iyileştirme çalışmalarını açıklar.

J.1.1-3 (PS)

3.1

T1

 

 

BG.13

 

 

Müşteri memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.

H.2.1

H.2.2

H.2.3

H.2.4

H.2.5

(PS)

 

 

3.2

 

 

T1


 

17UY0333-5/A2 PAZARLAMA STRATEJİSİ GELİŞTİRME VE İŞ ORGANİZASYONU YETERLİLİK BİRİMİ

 

1

YETERLİLİK BİRİMİ ADI

Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu

2

REFERANS KODU

17UY0333-5/A2

3

SEVİYE

5

4

KREDİ DEĞERİ

-

 

5

A)YAYIN TARİHİ

29/11/2017

B)REVİZYON NO

00

C)REVİZYON TARİHİ

 

6

YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

13UMS0365-5 / Pazarlama Sorumlusu Seviye 5

16UMS0520-5 / Satış Sorumlusu Seviye 5 12UMS0267-5 / Satın Alma Sorumlusu Seviye 5

7

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 Öğrenme Çıktısı 1: Emlak satış/kiralama stratejilerini geliştirir. Başarım Ölçütleri:

             : Hedef pazara ilişkin verileri analiz eder.

             : Amaç, hedef ve strateji(leri) ürün, pazar ve hedef kitle verilerine göre belirler. 1.3: Emlak Satış/kiralama planı oluşturur.

 Öğrenme Çıktısı 2: İş organizasyonu yapar.

            Emlak satış/kiralama süreçlerine ilişkin planlama ve organizasyonları oluşturur.

            Personel yönetimi, yöntem ve prosedürlerini açıklar.

         Satış/kiralama bütçesini oluşturur.

         Sürekli eğitim ve gelişime yönelik ihtiyaçların belirlenmesinde kullanılan yöntemleri açıklar.

8

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8 a) Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav: A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70'ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav

soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.

8 b) Performansa Dayalı Sınav

(P1) Beceri ve Yetkinlik Uygulamaları: A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Performans sınavında; beceri ve yetkinlik ifadelerinde yer alan ölçütlere uygun senaryo(lar), bilgi notları ve diğer açıklayıcı dokümanlar kullanılarak, adayların pazarlama stratejisi geliştirme ve iş organizasyonu uygulamalarında; planlama, organizasyon, takip, ikna ve iletişim becerileri, iş kapsamına uygun inisiyatif alma, veri-alan-süreç hakimiyeti gözlemlenecektir. Bu amaçla;

·         Ek A2-2’de yer alan beceri ve yetkinlik uygulamalarını yapması istenecektir.

·         Değerlendiriciler gerekli gördükleri noktalarda, belirlenecek kurallara göre sorular sorup açıklamalar isteyebilirler. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans


 

göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, uygulamanın kapsamına göre tespit edilerek sınav kontrol listesinde belirtilir.  Performansa dayalı sınav gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında ve çalışma ekipmanları

ile gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

 

9

YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN

KURUM/KURULUŞ(LAR)

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED)

 

10

YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR

KOMİTESİ

 

MYK Ticaret Sektör Komitesi

11

MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI

29/11/2017-2017/109

 

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

1.             Emlak satış/kiralama stratejileri

              Pazarlama ve satış stratejileri

2.             İş organizasyonu ve iş planlama

              Bütçe hazırlama

              Personel Yönetimi

 

EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

 

 

No

 

Bilgi İfadesi

 

UMS İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

BG.1

Hedef pazara ilişkin verilerin analiz yöntemlerini açıklar.

C.1.4-6 (PS)

1.1

T1

 

BG.2

 

Rakip işletmelerin pazarlama faaliyetleri ve emlak piyasası hakkında bilgi toplama yöntemlerini sıralar.

C.1.1

C.1.2

C.1.3

(SS)

 

1.1

 

T1

BG.3

Pazar ve hedef kitle verilerine göre, amaç ve hedeflere ulaştıracak stratejileri belirler.

C.2.1-4 (PS)

1.2

T1

BG.4

Müşteri gruplarına göre pazarlama stratejilerini açıklar.

C.2.3

(PS)

1.2

T1

 

BG.5

Emlak   satış/kiralama   planı   oluşturma             süreçlerini açıklar.

C.5.1

C.5.2

(PS)

 

1.3

 

T1

 

 

BG.6

 

İş organizasyonu yaparken dikkat edilecek hususları açıklar.

B.1.3

B.1.4 B1.5 B.1.6

(PS)

 

 

2.1

 

 

T1


 

 

No

 

Bilgi İfadesi

 

UMS İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

BG.7

İşbirliği içinde çalışması gereken personele görev dağılımı yaparken dikkat edilecek hususları açıklar.

B.1.8

(PS)

2.2

T1

 

BG.8

İşbirliği içinde çalışması gereken emlak danışmanları ile iş dağılımı yaparken dikkat edilecek hususları

açıklar.

B.1.8

(PS)

 

2.2

 

T1

 

BG.9

 

Bütçe oluşturmaya yönelik kavramları açıklar.

I.1.1-4,

I.2.1-2 (PS)

 

2.3

 

T1

 

BG.10

 

Sürekli   eğitim    ve   gelişime   yönelik              ihtiyaçların belirlenmesinde kullanılan yöntemleri açıklar.

 

L.1.2

(PS)

 

2.4

 

T1

 

 

b)  BECERİ VE YETKİNLİKLER

 

 

No

 

Beceri ve Yetkinlik İfadesi

 

UMS İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

BY.1

Hedef pazara ilişkin verileri pazarlama stratejisi

açısından uygun yöntemle analiz eder.

C.4.1-4

(PS)

1.1

P1

 

*BY.2

Pazar ve hedef kitle verilerine göre, amaç ve hedeflere ulaştıracak stratejileri belirler.

C.2.1-4

C.3.1-2 (PS)

 

1.2

 

P1

BY.3

Müşterilere    özel     uygulanacak    kişiye                      özgü programları satış/kiralama çalışmalarında uygulatır.

C.2.3

(PS)

1.2

P1

 

 

BY.4

Müşteri gruplarına göre müşteriye erişme, , yeni müşteri kazanma, sadık müşteri portföyü oluşturma, kaybedilen müşteriyi geri kazanma ve farklı işletmedeki emlak danışmanları ile birlikte çalışma

konularında öneri geliştirir.

 

C.2.3

(PS)

 

 

1.2

 

 

P1

 

BY.5

Müşteri gruplarına uygun geliştirilen pazarlama

stratejilerinin       satış/kiralama                           çalışmalarında uygulanmasını sağlar.

C.2.3

(PS)

 

1.2

 

P1

 

BY.6

 

Emlak satış/kiralama planı oluştur.

B1.5 B.1.6

(PS)

 

1.3

 

P1

 

 

*BY.7

 

Emlak    satış/kiralama    süreçlerine    ilişkin     iş organizasyonu yapar.

B.1.3

B.1.4

B.1.5

B.1.6

(PS)

 

 

2.1

 

 

P1

BY.8

İşbirliği içinde çalışması gereken personele görev dağılımı yapar.

B.1.8

(PS)

2.2

P1

BY.9

İşbirliği     içinde     çalışması     gereken                 emlak danışmanına iş dağılımı yapar.

B.1.8

(PS)

2.2

P1

 

BY.10

 

İşletmenin eğitim bütçesini hazırlar.

I.1.1-4,

I.2.1-2 (PS)

 

2.3

 

P1


 

 

No

 

Beceri ve Yetkinlik İfadesi

 

UMS İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

BY.11

İşletmenin emlak satış/kiralama bütçesini hazırlar.

C.2.3 (PS)

2.3

P1

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.


 

17UY0333-5/A3 EMLAK SATIŞ/KİRALAMA VE SONRASI İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ

 

1

YETERLİLİK BİRİMİ ADI

Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri

2

REFERANS KODU

17UY0333-5/A3

3

SEVİYE

5

4

KREDİ DEĞERİ

-

 

5

A)YAYIN TARİHİ

29/11/2017

B)REVİZYON NO

00

C)REVİZYON TARİHİ

-

6

YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

13UMS0365-5 / Pazarlama Sorumlusu Seviye 5 16UMS0520-5 / Satış Sorumlusu Seviye 5 12UMS0267-5 / Satın Alma Sorumlusu Seviye 5

7

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 Öğrenme Çıktısı 1: İşletmenin mevcut emlak portföyünü kontrol eder.

Başarım Ölçütleri:

             : Portföyün güncelliği ve güvenilirliğini kontrol eder.

             : Portföydeki emlakın durum tespiti ile ilgili bilgileri kontrol eder. 1.3: Portföydeki emlakın tespit edilen güncel rayiç bedelini onaylar. 1.4: Portföydeki emlakın sahibi ile imzalanacak belgeleri kontrol eder.

 Öğrenme Çıktısı 2: Emlakın satış/kiralanmasına ilişkin hazırlıkları yapar. 2.1: Portföydeki emlakın tanıtım yöntemini onaylar.

2.2: Pazarlama için gerekli araç, gereç, malzeme ve hizmetleri temin eder. 2.3: Portföydeki emlakın satış/kiralamaya uygun hale getirilmesini sağlar.

             : Emlakın satış/kiralama bedelinin belirlenmesi ve pazarlık sürecini takip eder.

             : Emlak sahibi/müşteri arasında yapılacak satış sözleşmesini/kira kontratını kontrol eder.

 Öğrenme Çıktısı 3: Emlak satış/kiralama sonrası işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

Başarım Ölçütleri:

3.1 Tapu ve teslimat işlemlerinin yapılması sürecini takip eder. 3.2: Hizmet bedelinin tahsilatı işlemlerini gerçekleştirir.

3.3: Satış/kiralama sonrası portföy güncellenmesini kontrol eder. 3.4: Satış/kiralama sonrası hizmetleri yürütür.

 Öğrenme Çıktısı 4: Emlaka ilişkin fizibilite ve yatırım danışmanlığı hizmeti verir.

Başarım Ölçütleri:

             : Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarını belirler.

             : Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda fizibilite çalışmaları yapar. 4.3: Yatırım müşterisine alternatif yatırım olanaklarını sunar.

8

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8 a) Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav: A3 birimine yönelik teorik sınav Ek A3-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış

cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1.5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav


 

soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A3-2) ölçmelidir.

8 b) Performansa Dayalı Sınav

(P1) Beceri ve Yetkinlik Uygulamaları: A3 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A3-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Performans sınavında; beceri ve yetkinlik ifadelerinde yer alan ölçütlere uygun senaryo(lar), bilgi notları ve diğer açıklayıcı dokümanlar kullanılarak, adayların emlak satış/kiralama ve sonrası işlemleri uygulamalarında; planlama, organizasyon, takip, ikna ve iletişim becerileri, iş kapsamına uygun inisiyatif alma, veri-alan-süreç hakimiyeti gözlemlenecektir. Bu amaçla;

·         Ek A3-2’de yer alan beceri ve yetkinlik uygulamalarını yapması istenecektir.

·         Değerlendiriciler gerekli gördükleri noktalarda, belirlenecek kurallara göre sözel sorular sorup açıklamalar isteyebilirler. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, uygulamanın kapsamına göre tespit edilerek sınav kontrol listesinde belirtilir.  Performansa dayalı sınav gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında ve çalışma ekipmanları ile gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A3-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

 

9

YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN

KURUM/KURULUŞ(LAR)

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED)

10

YETERLİLİK BİRİMİNİ

DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ

MYK Ticaret Sektör Komitesi

11

MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI

29/11/2017-2017/109

 

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

1.  Emlak satış\kiralama işlemleri

              Emlak/müşteri portföyü oluşturma yöntemleri

              Satışa konu olan emlakın durum tespiti

              Satışa konu olan emlakın güncel rayiç bedelinin tespiti

              Emlakın pazarlanması öncesi hazırlık işlemleri

2.  Emlak danışmanlığı ile ilgili mevzuat

              Gayrimenkul hukuku

              Sözleşmeler hukuku

              Tapu mevzuatı

              Kadastro mevzuatı

              Emlakla ilgili vergi mevzuatı

3.  Pazarlama ve satış işlemleri

              Pazarlama ve satış araçları-yöntemleri

              Pazarlama ve satışa ilişkin işlemler

4.  Bölge imar planı bilgisi


 

5.  Emlaka ilişkin fizibilite ve yatırım danışmanlığı işlemleri

 

EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

 

 

No

 

Bilgi İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

 

BG.1

Emlak/müşteri portföyü oluşturma/güncelleme için

gereken bilgileri toplama ve güncelleme yöntemlerini sıralar.

C.4.2

(PS)

 

1.1

 

T1

BG.2

Emlak portföyünün güncelliğini ve güvenilirliğini kontrol ederken dikkate aldığı unsurları açıklar.

C.4.2

(PS)

1.1

T1

BG.3

Durum tespiti yapılan emlakın kontrolünü yaparken dikkat edilen kriterleri açıklar.

C.5.5

(SAS)

1.2

T1

 

BG.4

Portföydeki emlakın güncel rayiç bedelinin tespiti ve onayı ile ilgili süreci açıklar.

C.2.3

(SAS4)

 

1.3

 

T1

 

BG.5

Emlakın portföye eklenmesi sürecinde düzenlenecek belgeleri sıralar.

B.4.1

(SS)

 

1.4

 

T1

BG.6

Emlakın tanıtım yöntemlerini sıralar.

C.3.2

(SS)

2.1

T1

 

BG.7

Pazarlama ve tanıtımda kullanılan yöntemlere göre

gereken   araç,    gereç,    malzeme    ve                hizmetleri belirlerken dikkat ettiği unsurları açıklar.

B.3.1

(PS)

 

2.2

 

T1

BG.8

Portföydeki emlakın satış/kiralamaya uygun hale getirilmesi için gerekenleri açıklar.

C.3.2

(SS)

2.3

T1

 

BG.9

Emlak satış/kiralama işlemlerinde gerçekleştirilen

pazarlık sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurları sıralar.

D.2.2

(SS)

 

2.4

 

T1

BG.10

Satış      sözleşmesi/kira     kontratının              içeriğinde bulunması gereken bilgileri sıralar.

B.5.1

(SS)

2.5

T1

 

BG.11

Emlak satışı/kiralama işlemi ve tapu işlemleri sırasında emlak sahibi ve müşterinin hazırlamakla yükümlü olduğu gerekli belgeleri sıralar.

B.5.2-3 (SS)

 

2.5

 

T1

 

BG.12

 

Tapu işlemlerinin yapılması sürecindeki aşamaları ve dikkate alınacak kriterleri açıklar.

 

E.1.1

(SS)

 

3.1

 

T1

BG.13

Hizmet bedelinin tahsilatı ile ilgili idari işlemleri sıralar.

E.2.1

(SS)

3.2

T1

BG.14

Satış\kiralama      sonrası      müşteriye                           sunulacak hizmetlerin neler olduğunu sıralar.

D.2.3

(SS)

3.4

T1

BG.15

Yatırım     müşterisinin    talep     ve                ihtiyaçlarının belirlenmesindeki süreçleri açıklar.

D.1.1

(SS)

4.1

T1

BG.16

Yatırım     müşterisinin     talep     ve                 ihtiyaçlarını belirlemede kullanılacak analiz ve yöntemleri sıralar.

D.1.1

(SS)

4.1

T1

 

BG.17

Emlakın fizibilitesi ve yatırım danışmanlığı sürecinde izlenen aşamaları açıklar.

D.1.2

D.1.3

(SS)

 

4.2

 

T1


 

 

No

 

Bilgi İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

 

BG.18

Fizibilite çalışmalarını değerlendirme yöntemlerini açıklar.

D.1.2

D.1.3

(SS)

 

4.3

 

T1

 

b)  BECERİ VE YETKİNLİKLER

 

 

No

 

Beceri ve Yetkinlik İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

 

BY.1

Emlak portföyünün güncelliğini ve güvenilirliğini prosedürler doğrultusunda kontrol eder.

B.4.2

B.4.3

(PS)

 

1.1

 

P1

 

BY.2

Emlak portföyüne ilave edilecek emlakın işletme

tarafından   belirlenen   yöntemlerle                   toplanmasını sağlar.

C.4.2

(PS)

 

1.1

 

P1

*BY.3

Portföydeki   emlaka    ait    bilgileri                      prosedürler

doğrultusunda kontrol eder.

C.5.5

(SAS)

1.2

P1

*BY.4

İlgili kurumlardan parsel ve imar sorgulaması

yapar.

C.5.5

(SAS)

1.2

P1

BY.5

Emlak sahibinden emlak hakkında bilgi alınmasını

sağlar.

C.5.5

(SAS)

1.2

P1

 

BY.6

Emlak için belirlenen güncel rayiç bedel tespit işlemini gerekli kriterleri dikkate alarak kontrol

eder.

C.5.5

(SAS)

 

1.3

 

P1

*BY.7

Emlak danışmanlarının emlak güncel rayiç bedel

tespiti sürecini değerlendirerek nihai bedeli onaylar.

C.5.5

(SAS)

1.3

P1

*BY.8

Emlak     sahibi     ile     düzenlenecek               belgelerin

doldurularak imzalanması sürecini kontrol eder.

B.4.1

(SS)

1.4

P1

 

BY.9

Emlaka   ait    bilgilerin,    portföy   veri               tabanına

prosedürlerine uygun olarak işlendiğini kontrol eder.

B.4.2

(PS)

 

2.1

 

P1

BY.10

Emlak     danışmanlarının    önerdiği               pazarlama yöntemini onaylar.

C.3.1

(SS)

2.1

P1

 

BY.11

Pazarlama satışı ve tanıtımı sırasında ihtiyaç

duyulacak araç gereç, malzeme ve hizmetleri belirler.

B.3.1

(PS)

 

2.2

 

P1

 

BY.12

Belirlediği araç, gereç, malzeme ve hizmetleri temin eder.

B.3.2

(PS)

B.3.1

 

2.2

 

P1

 

BY.13

Portföydeki emlakın satış/kiralamaya uygun hale getirilmesini sağlar.

C.3.2

C.3.3

(SS)

 

2.3

 

P1

 

BY.14

Satış/kiralama    bedeli     ve     pazarlık    limitleri konusunda  emlak   sahibinden             onay                   alınmasını

sağlar.

C.5.5

(SAS)

 

2.4

 

P1

BY.15

Emlak   danışmanının  belirlediği   emlakın   nihai

bedelini onaylar.

E.1.2

(SS)

2.4

P1

 

BY.16

Emlak sahibi ile müşterinin bir araya getirilmesi yoluyla   satış/kiralama   bedelinin               belirlenmesini

sağlar.

D.2.1

(SS)

 

2.4

 

P1


 

 

No

 

Beceri ve Yetkinlik İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

 

*BY.17

Müşteri ile emlak sahibi arasında belirlenen son

bedel üzerinden yapılacak satış sözleşmesini/kira kontratını kontrol eder.

B.5.1

(SS)

 

2.5

 

P1

 

*BY.18

Emlak satış/kiralama işlemi sırasında gerekli olacak emlak sahibi ve müşteriye ait belgeleri kontrol eder.

 

B.5.2

(SS)

 

2.5

 

P1

BY.19

Emlak sahibi ve müşterinin onayıyla emlak ile ilgili

hukuki ve teknik süreçlerin yürütülmesini sağlar.

B.5.3

(SS)

3.1

P1

BY.20

Tapu işlemleri sürecinin hizmet kalite kriterlerine göre yürütüldüğünü kontrol eder.

E.1.1

(SS)

3.1

P1

BY.21

Emlakın müşteriye teslimi sürecini takip eder.

E.2.3

(SS)

3.1

P1

*BY.22

Müşteri/emlak sahibinden hizmet bedelinin tahsilatı ile ilgili işlemleri yapar.

E.1.2

(SS)

3.2

P1

 

BY.23

 

Emlak   danışmanlarınca  yapılan             satış/kiralanma işlemleri sonrası portföy kontrolünü yapar.

E.3.1

(SS)

B.4.3

(PS)

 

3.3

 

P1

BY.24

Satış/kiralama sonrası hizmetleri yürütür.

D.2.3

(SS)

3.4

P1

BY.25

Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarını uygun

yöntemleri kullanarak belirler.

D.1.1

(SS)

4.1

P1

BY.26

Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda yatırıma yönelik fizibilite çalışmasını yapar.

D.1.1

(SS)

4.1

P1

 

*BY.27

 

Yatırıma yönelik fizibilite sonuçlarını analiz eder.

D.1.2

D.1.3

(SS)

 

4.2

 

P1

 

*BY.28

Analizler       doğrultusunda      yapmış                     olduğu değerlendirmeleri raporlar.

D.1.2

D.1.3

(SS)

 

4.3

 

P1

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.


 

YETERLİLİK EKLERİ

EK 1: Yeterlilik Birimleri

17UY0333-5/A1: İSG, Çevre ve Kalite

17UY0333-5/A2: Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu 17UY0333-5/A3: Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi

EK 2: Terimler, Simgeler ve Kısaltmalar

EMLAK PORTFÖYÜ: Bir işletmenin sahibi adına satış/kiralamasını yapmak üzere temin ettiği emlak varlığını,

EMLAK   YATIRIM   DANIŞMANLIĞI:   Emlak    alırken,    satarken,    kiralarken    veya gayrimenkulle ilgili finansman sunarken/temin ederken; hukuki, teknik ve fiziki verilerin, bilimsel, doğru ve hızlı bir şekilde araştırılıp sonucuna göre yatırım kararına yön verilmesi, yapılan yatırımın güvenilirlik ve zaman periyodunda getirisinin tespit edilmesi hizmetlerini, EMLAK: Ev, arsa, bahçe, tarla gibi taşınamayan malları, taşınmazları,

FATURA: Satılan bir ürünün cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya verdiği basılı veya elektronik hesap pusulasını,

FİZİBİLİTE: Herhangi bir fikrin pratik olarak uygulanabilir olup olmadığının araştırılmasını ve değerlendirilmesini kapsayan detaylı çalışmayı,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

MÜŞTERİ PORTFÖYÜ: Bir işletmenin çeşitli müşteri gruplarından oluşturduğu müşteri varlığını,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

SATIŞ/KİRALAMA: Emlak satışı, belirli danışmanlık ve iş takibi hizmetlerinin satışı ile emlakın kiralanmasını,

TAPU: Bir taşınmazın sahibinin kim olduğunu gösteren resmi belgeyi,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

ifade eder.

 

 

EK3: Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

-

EK 4: Değerlendirici Ölçütleri

Değerlendiricilerin aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekmektedir:


 

·        Pazarlama ve satış alanında öğretmen/öğretim elemanı/eğitmen olarak 5 yıl eğitim vermiş olmak,

·        Lisans mezunu olup, emlak alanında en az 7 yıl çalışmış olmak ve ilgili meslek odasından emlak yatırım danışmanlığı yaptığına dair belge almak,

·        Ön lisans mezunu olup, emlak alım satım alanında en az 10 yıl çalışmış olmak ve ilgili meslek odasından emlak yatırım danışmanlığı yaptığına dair belge almak.

 

Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili uluslararası/ulusal meslek standart(lar)ı, ölçme-değerlendirme ve ölçme-değerlendirmede kalite güvencesi ve İSG konularında eğitim sağlanmalıdır.

EK 5(*): Resmi Görüşe Gönderilmesi Öncesinde Yeterlilik Taslağına Katkıda Bulunan Kurum/Kuruluşlar

-