ATEM OLARAK SANAYİ VE TİCARET BAKANIMIZ SAYIN ALİ COŞKUN ONURUNA VERİLEN YEMEKTE BAŞKANIMIZ TARAFINDAN KENDİSİNE MESLEĞE SAĞLADIĞI DESTEKTEN DOLAYI ŞÜKRAN PLAKETİ VERİLDİ 20.06.2007 10:46:24
Meslek Odamýz 18-06-2007 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanýmýz Sayýn Ali COÞKUN, Bakan Danýþmanlarý, Müsteþarlar, Genel Müdürler, Daire Baþkanlarý ve Kurul Baþkanlarý’ný aðýrladý.


Sanayi ve Ticaret Bakanýmýz Sayýn Ali Coþkun, törende yaptýðý konuþmada halkýn arasýndan geldiðini ve halktan hiç kopmadýðýný, devlette birçok kademede þerefle görev yaptýðýný belirtti. ``Çok servetim olmadý ama sizler gibi sevenlerim, dostlarým, kardeþlerim oldu. Bu hareketiniz bana ömrümde gösterilen en güzel davranýþlardan biri`` dedi.Konuþmasýnda 507 Sayýlý Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu Yasasý`nda yaptýklarý deðiþikliðe de deðinen Bakanýmýz Sayýn Ali Coþkun, bu deðiþiklik kapsamýnda ``e-esnaf projesini`` de hayata geçirdiklerini ve böylece bütün esnafý, kurumsal bir yapýya kavuþturduklarýný bildirdi. Önümüzdeki seçimlerde ve gelecek günlerde yapýlanlarýn daha iyi anlaþýlacaðýna deðinen Bakanýmýz, þunlarý kaydetti:``Ama bundan dolayý bir yara aldýk, çeþitli menfaat gruplarý saldýrdýlar. Hatta hükümet içinde bile bizim bu yaptýðýmýz takdir edilecek yerde, deðerli arkadaþlarým (falan kimsenin adamý), (falan kimseye hizmet ediyor) þeklinde hiç ilgisi olmayan yorumlarla karþý karþýya kaldýlar ama biz doðru olaný yaptýk. O bakýmdan gelecek günlerde, bu yapýnýn daha da güçleneceðine inanýyorum.``Baþkanýmýz Ali TAYLAN Sanayi ve Ticaret Bakanýmýz Sayýn Ali Coþkun`a þükran plaketinin yaný sýra, bir de dolma kalem hediye etti.Baþkanýmýz konuþmasýnda, Sanayi ve Ticaret Bakanýmýz Sayýn Ali Coþkun`un odalarýyla ilgili deðerli hizmetler verdiðini söyledi. 2003 yýlýnda TSE tarafýndan hazýrlanan emlakçýlýk mecburi standardýnýn emlakçýlýk tarihinde bir devrim oluþturduðunu ifade eden Baþkanýmýz, Sanayi ve Ticaret Bakanýmýz Sayýn Ali Coþkun`un kendileriyle ilgili her önemli çalýþmanýn altýnda imzasý bulunduðunu söyledi. Baþkanýmýz ``Bundan sonrada oda olarak, sevgi, saygý ve dualarýmýz sizinle olacaktýr``dedi.

 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

EMLAK AKADEMİSİ
MESLEKİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI.
TÜRKİYE EMLAK ODA VE DERNEKLERİ
 GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI  
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 5
Görüş ve Değerlendirme Formu-UY (1)
Bir Gayrimenkulün Fiyatının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler
Tapu Harçlarında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları
Emlak Ofisi açmak için izlenecek yol
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı
Üfe ve Tüfe Değişim Oranları
Genel Bilgi Yabancılara mal edinme Kolaylığı
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Parsel Sorgulama   |   Ankara Valiliği   | 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/7 06570 Maltepe / ANKARA   Tel: +90 312 229 93 06     Faks: +90 312 229 63 06     federasyon@temfed.org.tr
Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta
Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com