DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş`YE BAĞLI MİLLİYET EMLAK İLE ODALAR VE DERNEKLER İNTERNET ZİRVESİNDE BİRARAYA GELDİ 20.06.2007 10:41:45

Çeþitli illerde faliyet gösteren 15 Emlak Odasý ve 24 Emlak Meslek Derneðinin üyesi olduðu TEMFED temsilcileri 08-06-2007 Tarihinde Doðan Medya center’da buluþtu.


Tüm Emlak Müþavirleri Federasyonu (TEMFED) ile emlak.milliyet.com.tr arasýnda imzalanan protokol kapsamýnda Milliyet’in tüm emlak odalarý ve dernekleri için ayrý ayrý tasarladýðý web siteleri ve bu sitelerle birlikte verilecek olan ücretsiz emlak programýnýn tanýtýldýðý toplantýya Milliyet Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Sedat ERGÝN, Doðan Holding Ýcra Kurulu Üyesi Tijen MERGEN, Milliyet Ýnternet Emlak Satýþ Direktörü Ebru KÖKTEN ve Ýþ Geliþtirme Direktörü Çiðdem TORAMAN’da katýldý.


Baþkanýmýz H.Ali TAYLAN, internetin her alanda iþ yapýþ þeklini deðiþtirdiðini, emlak sektörünün de internete taþýnarak büyük bir deðiþim geçireceðini söyledi.


Ýstanbul ve Ýzmir dýþýndaki illerde faaliyet gösteren meslek oda ve derneklerini tekbir emlak sitesi ile ücretsiz olarak internete taþýyacak olan bu anlaþma ile her oda ve derneðe ayrý ayrý web siteleri hazýrlandýðýný ifade eden Baþkanýmýz þunlarý söyledi;


“Emlak sektöründeki iþ anlaþmalarýmýzý daha da artýrmak için iþbirlikleri yapmamýz gerekiyordu. Milliyet gazetesinin bünyesinde faaliyet gösteren emlak.milliyet.com.tr ile de uzun zamandýr yaptýðýmýz görüþmeleri bu protokol ile tamamlamýþ olduk.


Bu protokol ile üyelerimizi hiçbir sorumluluk altýna sokmadan iki yýl süreli bir anlaþma yaptýk. Bu þekilde çok daha büyük bir tüketiciye çok daha rahat ulaþabileceðiz” dedi.


Doðan Holding Ýcra Kurulu Üyesi Tijen MERGEN yaptýðý konuþmada, emlak sektörünün son yýllarda çok hýzlý geliþim gösterdiðini ve bunun devam etmesini beklediklerini anlatarak, erken seçim sürecinin sektörü biraz durgunlaþtýrmasýna raðmen, yýl sonuna doðru tekrar hareketliliðin baþlayacaðýný söyledi.


Emlak sektörünün gelecekte çok daha fazla büyüyeceðine dikkat çeken MERGEN, “Bu geliþim içinde biz de daha geniþ kitlelere ulaþmak için bu ve buna benzer iþbirlikleri ile emlak sektörünün geniþlemesine katkýda bulunmaya devam edeceðiz dedi”


 

 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

EMLAK AKADEMİSİ
MESLEKİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI.
TÜRKİYE EMLAK ODA VE DERNEKLERİ
 GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI  
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 5
Görüş ve Değerlendirme Formu-UY (1)
Bir Gayrimenkulün Fiyatının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler
Tapu Harçlarında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları
Emlak Ofisi açmak için izlenecek yol
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı
Üfe ve Tüfe Değişim Oranları
Genel Bilgi Yabancılara mal edinme Kolaylığı
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Parsel Sorgulama   |   Ankara Valiliği   | 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/7 06570 Maltepe / ANKARA   Tel: +90 312 229 93 06     Faks: +90 312 229 63 06     federasyon@temfed.org.tr
Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta
Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com