MESLEKTAŞLARIMIZIN VE KAMUOYUNUN DİKKATİNE 28.02.2007 10:30:24
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðünün 12.02.2007 Tarih 2007/2-1640 Nolu Genelgesine Meslek Odamýz Tarafýndan Ýtiraz Edildi


Meslek odamýza üyelerimizden ve vatandaþlarýmýzdan çok sayýda gelen þikayetlerin deðerlendirilmesinden, üyelerimizin ve vatandaþlarýmýzýn 12.Þubat.2007 tarih 2007/2-1640 nolu genelge hükümleri ile maðduriyete uðradýðý, mülkiyet hakký yönünden de deðerlendirildiðinde, Anayasamýz ve Medeni Kanunun ilgili hükümleri açýsýndan; Anayasamýz ve Medeni Kanunda yer alan mülkiyet hükümlerine aykýrýlýk taþýdýðý gibi, Ýmar Kanunu ve planlamaya iliþkin yasal mevzuata da aykýrýlýklar söz konusudur.


Ýlgi genelge ile Tapu sicilinde tarým arazisi vasýflý olarak kayýtlý olan, yani tapu sicilinde vasfý, tarla ,bað, bahçe olarak kayýtlý olan bir çok taþýnmazýn gerçekte fiili durumdaki vasýflarý ile sicilde kayýtlý vasýflarý birbirini tutmamaktadýr.Ýmar planý alaný içerisinde konut alaný içerisindeki bir çok taþýnmazýn vasfý tapu sicilinde tarla olarak geçmektedir. Hatta imar parsellerinin bir çoðunun; geçmiþte yapýlan yanlýþ uygulamalar nedeni ile vasýflarý tarla olarak geçmektedir. Bu nedenle vasfý tarla gözükmekte olan imar parselleri ve konut alanlarýnda dahi hisse satýþlarý yasaklanmýþ bulunmaktadýr.


Tarým amaçlý çýkarýlan yasalarla ve bunlara dayalý neþredilen genelgelerle ancak birim parsel büyüklüðünden daha küçük parsel oluþturulmamasý yasaðý getirilebilir. Bunun ötesinde Anayasa’ da ve Medeni Kanun’ da tariflenen mülkiyet hakkýnýn özünü zedeleyecek þekilde; pay satýþýnýn, payýn mülkiyet devrinin ve rehrinin engellenmesi kabul edilemez.


Diðer taraftan tapu daireleri ile meslek mensuplarýmýzýn ve vatandaþlarýmýzýn yaþayacaðý sýkýntýlar birimlerinizdeki hizmetide son derece olumsuz etkileyecek ve ciddi maðduriyetler yaþatacaktýr.


Buradan hareketle genelgeye itirazýmýz 14.02.2007 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðüne Gerekçeli Bir Yazý ile Sakýncalar ve Þikayetimiz Bildirilmiþtir.


Yine Ýlðili Genelgenin Anayasaya ve Medeni Kanuna Aykýrýlýðýndan Dolayý 15.02.2007 tarihinde DANIÞTAYA Yürütmenin Durdurulmasý Talebi Ýle Müracat Edilmiþtir.20.02.2007 günü Odamýz Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn H.Ali TAYLAN Baþkanlýðýnda, Bþk Yard. A.Rýfat YETKÝN, Erdoðan YILDIRIM ve Odamýz Hukuk Müþaviri Sayýn Av. Celal KAÞAK ve Emlak Müþavirleri Necmi ÝNCESU, Servet CÝMEN, Nurettin SAVAÞ, Metin ULUDAÐ, Þahin ADIÞANLI ve Hasan ALTINTOP’tan oluþan heyet; Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Tarýmsal Üretim ve Geliþtirme Genel Müdürü Sayýn Dr. Hüseyin VELÝOÐLU makamýnda ziyaret ederek “Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu”ndaki hisse satýþlarýnýn durdurulmasý ile ilgili sorunlarýn biran önce giderilebilmesi için görüþlerde bulunmuþtur.


27 Þubat 2007 Tarihinde Oda Baþkanýmýz Sayýn H.Ali TAYLAN, Sayýn Hüseyin ERGÝN ve Sayýn Hayri KARABIYIK ile birlikte alýnan randevu çerçevesinde Tarým Orman ve Köyiþleri Komisyonu Baþkaný Adana Milletvekili Sayýn Prof.Dr. Vahit KÝRÝÞÇÝ ve yine Komisyon üyesi Mardin Milletvekili Sayýn Selahattin DAÐ ziyaret edilmiþtir.


Kendilerine Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanununun meydana getirdiði sakýnca ve maðduriyetler arz edilmiþ, çözümleri noktasýnda bilgi sunulmuþtur.
 

 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

EMLAK AKADEMİSİ
MESLEKİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI.
TÜRKİYE EMLAK ODA VE DERNEKLERİ
 GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI  
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 5
Görüş ve Değerlendirme Formu-UY (1)
Bir Gayrimenkulün Fiyatının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler
Tapu Harçlarında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları
Emlak Ofisi açmak için izlenecek yol
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı
Üfe ve Tüfe Değişim Oranları
Genel Bilgi Yabancılara mal edinme Kolaylığı
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Parsel Sorgulama   |   Ankara Valiliği   | 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/7 06570 Maltepe / ANKARA   Tel: +90 312 229 93 06     Faks: +90 312 229 63 06     federasyon@temfed.org.tr
Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta
Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com