Mortgage Yasası Ekim`e Kaldı 19.07.2006 16:20:10
Devlet Bakaný Abdullatif Þener, Türkiye açýsýndan önem verdikleri Mortgage yasasýnýn meclis tatile girdiði için ekim ayýna kaldýðýný söyleyerek “Bu nedenle Türkiye’nin en mutsuz insaný benim” þeklinde konuþtu...


Çeþitli gezi ve incelemelerde bulunmak üzere dün geldiði Sivas`ta AKP Ýl Teþkilatý`nda basýn toplantýsý düzenleyen Þener, burada bir basýn toplantýsý düzenleyip ülke gündemi ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu.


Toplantýda bir basýn mensubunun mortagage (tutsat) sisteminin ne zaman hayata geçirileceði þeklindeki bir sorusu üzerine Þener, þunlarý söyledi: “Mortgage’nin meclis tatile girmeden yasalaþmasýný arzu ederdim. Meclis`ten geçmemesinden dolayý ülkenin en mutsuz insaný benim. Meclis son dönemde yoðunlaþtý. Bu yoðun gündem içinde yasa görüþülemedi. Ama genel kurulun ön sýralarýndaydý. Ön sýralara çekildi ama ekim ayýna kaldý. Yasalaþmadan Meclis tatile girdi. Bundan büyük üzüntü duyuyorum. Çok önemli bir yasadýr.”


Mortgage kiralarý düþürecek


Son birkaç yýlda büyük enerji harcadýklarý mortgage tasarýsýnýn, ekimde mutlaka yasalaþtýracaklarýný ve bu sistemin bu yýl içerisinde uygulamaya gireceðini vurgulayan Þener, sistemin yasalaþmamasýnýn kiracýlar üzerindeki etkisinin ne olacaðý yönündeki bir soruyu da þöyle cevapladý: “Mortgage henüz uygulamaya girmedi. Mortgage uygulamaya girdiði zaman, bir kere þu anda kirada bulunan insanlar, mortgage kredileriyle ev sahibi olma imkanýna kavuþacaklar. Dolayýsýyla orta, uzun vadede mortgage`nin nasýl piyasayý etkileyeceði analiz edilirse görülür ki bu doðrudan doðruya pek çok kiracýmýzýn ev sahibi olmasýný saðlayacaktýr. Ve diðerleri açýsýndan da kiralar üzerinde düþürücü bir etki oynamýþ olacaktýr, etkiye sahip olacaktýr."


Enflasyon hedefimiz bozulmadý


Þener ayrýca ham petrol varil fiyatýnýn 70 dolarýn üzerine çýkmasýnýn tüm dünyada olduðu gibi Türkiye’de de enflasyon deðerlerini oynattýðýný belirterek, “Bizdeki rakamlarýn da son dönemde beklentilerin üzerine çýkmasý enflasyonu aþaðýya çekme politikamýzý engellemez. Hükümet olarak anti-enflasyon politikasý izliyoruz. Ekonomik politika araçlarýmýzý kullanýyor, mali disiplinden vazgeçmeden hedeflerimizi koruyoruz. Orta ve uzun vadede enflasyondaki düþüþ devam edecektir” dedi.

 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

EMLAK AKADEMİSİ
MESLEKİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI.
TÜRKİYE EMLAK ODA VE DERNEKLERİ
 GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI  
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 5
Görüş ve Değerlendirme Formu-UY (1)
Bir Gayrimenkulün Fiyatının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler
Tapu Harçlarında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları
Emlak Ofisi açmak için izlenecek yol
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı
Üfe ve Tüfe Değişim Oranları
Genel Bilgi Yabancılara mal edinme Kolaylığı
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Parsel Sorgulama   |   Ankara Valiliği   | 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/7 06570 Maltepe / ANKARA   Tel: +90 312 229 93 06     Faks: +90 312 229 63 06     federasyon@temfed.org.tr
Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta
Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com