Ziyaret ve Toplantılarımız 18.07.2006 12:26:00

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GÖREVÝNE VEKALETEN M.ZEKÝ ADLI ATANDI


Diyarbakýr, Van ve Þanlýurfa Bölge Müdürlüklerinde incelemelerde bulunmak üzere görevlendirilen Genel Müdür Sn.Necdet POYRAZ`ýn rahatsýzlýðý nedeni ile saðlýk raporu almasýndan dolayý; Bakanlýk Makamýnca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü görevine vekaleten Sn. M.Zeki ADLI atanmýþtýr.


Sn.M.Zeki ADLI; Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Müsteþarý Sn.Sabri Özkan ERBAKAN, Müsteþar Yardýmcýlarý Sn. Yaþar KARAYEL ve Sn. Sadýk YAMAÇ ile Bakan Danýþmanlarý Sn. Saim PARLAK ve Sn. Arif KORMAZ ile birlikte Genel Müdürlüðe gelerek göreve baþlamýþtýr.


Odamýzýn, mesleki geliþmeler ve emlakçýlarýn sorunlarý ile ilgili düzenlediði yemekli bölgesel toplantýlar devam etmektedir. Kazan ve Gölbaþý’ndan sonra Mamak bölgesinde, odamýza baðlý üyeler, Ankara Tüm Emlakçýlar Meslek Odasý Baþkaný H. Ali TAYLAN ile bir araya geldi. Baþta mesleki sorunlar olmak üzere sýkýntýlarýný dile getiren emlakçýlara çözüm yollarý sunan Ali TAYLAN üyelerini yeni geliþmeler konusunda da bilgilendirdi. Katýlýmýn yüksek olduðu toplantý ahenk içinde geçti. Mesleki sorunlarýn aþýlmasý açýsýndan büyük önem taþýyan “Yemekli Bölgesel Toplantýlarýmýz” ileriki zamanlarda da devam edecektir.


ATEM’in gelenekselleþtirdiði oda üyesi Emlakçýlarýmýz ile beraber olma bilgilendirme toplantýlarý çerçevesinde yemekli toplantýlarýmýz devam etmektedir. AKAR Otel`de bu yýl birincisi Ocak ayýnda baþlayan yemeklerimiz; Þubat,Mart,Nisan,Mayýs ve Haziran ayýnda da devam etmiþtir.En son Keçiören,E tlik ve Kazan Bölgesi Emlakçýlarýmýz yemeðimize katýlmýþtýr. Meslekle ilgili sorunlarýn tartýþýldýðý bilgilendirme ve sohbet havasýnda geçen "yemekli toplantýlarýmýz" devam edecektir.


Ankara Tüm Emlakçýlar Odasý Baþkaný H. Ali TAYLAN ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, göreve yeni atanan Tapu Kadastro Genel Müdürü Dr. Necdet POYRAZ’ý 19 Ocak 2006 tarihinde makamýnda ziyaret etti.


Poyraz’a yeni görevinde baþarýlar dileyen Yönetim Kurulumuz, Emlakçýlýk Yasasý çalýþmalarý ve tapu dairelerindeki iþlemler hakkýnda da Poyraz’la bilgi alýþveriþinde bulundu.


10 Mayýs.2006 günü Sermaye Piyasasý Kurulu Baþkaný Sayýn Dr. Doðan CANSIZLAR ziyaret edilerek kamu oyunu yakýndan ilgilendiren TBMM komisyonlarýnda görüþülmüþ olup Meclis Genel Kuruluna gelmesi beklenen “Mortgage” konusunda karþýlýklý bilgi aktarýmý gerçekleþtirilmiþ ve Haziran ayý içerisinde “Mortgage Zirvesi” adý altýnda geniþ katýlýmlý bir toplantý gerçekleþtirilmesi kararý alýnmýþtýr. Emlak Müþavirlerinin “Mortgage Brokerliði” ve deðerleme konusunda faydanýlmasý gerekliliði iletilmiþtir.


19 Mayýs 2006’da TOKI Baþkaný Erdoðan BAYRAKTAR Makamýnda Baþkanýmýz ve Yönetim Kurulu üyelerince ziyaret edilmiþ meslekle ilgili sýkýntýlar görüþülmüþ, karþýlýklý bilgi aktarýmý gerçekleþtirilmiþtir.


23 Mayýs 2006`da Keçiören Belediye Baþkaný Turgut ALTINOK Baþkanýmýz, Yönetim Kurulu ve Etlik,Keçiören Bölgesinden bir grup Meslektaþlarýmýz ile birlikte ziyaret edilmiþ, sorunlar dile getirilmiþ karþýlýklý fikir telakkisinde bulunulmuþtur.


22 Haziran 2006`da Etimesgut Belediye Baþkaný Serhat Kemal YILMAZ Baþkanýmýz ve Yönetim Kurulu üyeleri ile beraber ziyaret edilmiþ, sorunlar dile getirilmiþ karþýlýklý fikir telakkisinde bulunulmuþtur.


16 Aðustos 2006`da Oda ve Dernek Baþkanlarýmýz göreve 11 Aðustos 2006 Cuma günü atanan Tapu Kadastro Genel Müdürü M.Zeki ADLI`yý makamýnda ziyaret ettiler. M.Zeki ADLI`ya yeni görevinde baþarýlar dileyen Oda ve Dernek Baþkanlarýmýz Emlak Müþavirleri Yasasý ve Emlakçýlarýn Tapudaki Ýþlemleri ile ilgili istiþarelerde bulundular.

 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

EMLAK AKADEMİSİ
MESLEKİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI.
TÜRKİYE EMLAK ODA VE DERNEKLERİ
 GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI  
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 5
Görüş ve Değerlendirme Formu-UY (1)
Bir Gayrimenkulün Fiyatının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler
Tapu Harçlarında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları
Emlak Ofisi açmak için izlenecek yol
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı
Üfe ve Tüfe Değişim Oranları
Genel Bilgi Yabancılara mal edinme Kolaylığı
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Parsel Sorgulama   |   Ankara Valiliği   | 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/7 06570 Maltepe / ANKARA   Tel: +90 312 229 93 06     Faks: +90 312 229 63 06     federasyon@temfed.org.tr
Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta
Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com