Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı ile ilgili düzenlemeler 17.07.2006 17:57:47
03.07.2003 Tarihli 4916 sayýlý Kanunla 2644 Sayýlý Tapu Kanunun 35. maddesi yeniden düzenlenmiþ ve 2644 Sayýlý Tapu kanunun 36. maddesi ve 442 Sayýlý Köy Kanununun 87. maddesi yürürlükten kaldýrýlmýþtý. Ancak Tapu kanununun 03.07.2003 tarihinde düzenlenen 35. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine yapýlan baþvuru , Anayasa Mahkemesinin 14.03.2005 tarihinde oybirliði ile kabul etmesi üzerine iptal edilmiþ , iptal kararý üzerine 29.12.2005 tarihli 5442 Sayýlý Yasa ile Tapu Kanunun 35. Maddesi Anayasa Mahkemesinin iptal kararý doðrultusunda yeniden düzenlemiþ ve düzenlemeye baðlý olarak Tapu Kadastro Genel Müdürlüðünce 20.01.2006 tarihinde yayýmlanan Genelgesi ile yasanýn Tapu Sicil ve Kadastro müdürlüklerince uygulama þeklinin belirlenmesine istinaden yasal süreç tamamlanmýþtýr.


Yeni yasal düzenlemede yabancýlarýn Köylerde taþýnmaz edinmeleri ile ilgili bir düzenleme bulunmamakla birlikte köy yerlerinde yabancýlarýn mülk edinmesini yasaklayan bir düzenleme de yapýlmamýþtýr. Ancak ,Tapu kanununun 35. Maddesinin son þeklinde “Yabancý uyruklu gerçek kiþiler karþýlýklý olmak ve kanuni sýnýrlamalara uyulmak kaydýyla Türkiye de iþyeri veya mesken olarak kullanmak üzere uygulama imar planý veya mevzii imar planý içinde bu amaçlarla ayrýlýp tescil edilen taþýnmazlarý edinebilirler”þeklindeki düzenlemesi karþýsýnda bu güne kadar Ýptal edilen düzenlemeye istinaden;


a- Yabancý gerçek kiþilerce Köy sýnýrlarý içinde taþýnmazlar üzerinde edinilen mülkiyet ve sýnýrlý ayni haklarýn


b-Yabancý þirketlerin köylerde edindiði taþýnmazlarýn


c-Yabancý Gerçek ve Ticaret Þirketlerince iktisap edilen Köylere baðlý olmayan müstakil çiftliklerin


d-Yabancý Þirketlerin karþýlýklýlýk esasý gözetilmeden edindiði ayni haklarýn


e-Yabancý uyruklu þirketlerin 30 hektara kadar iktisap ettiði taþýnmazlarýn


Akibetinin ne olacaðý ile ilgili soru iþaretlerinin Tapu Kadastro Müdürlüðü Yabancý Ýþler Daire Baþkanlýðýnýn, Tapu Sicil Müdürlükleri ve Kadastro Müdürlüklerine gönderdiði genelgenin uygulanmasý ile netlik kazanacaðý ve yeni düzenlemenin uygulamadaki sýkýntýlarý þimdiden sona erdirmesi umuduyla.
 

 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

EMLAK AKADEMİSİ
MESLEKİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI.
TÜRKİYE EMLAK ODA VE DERNEKLERİ
 GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI  
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 5
Görüş ve Değerlendirme Formu-UY (1)
Bir Gayrimenkulün Fiyatının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler
Tapu Harçlarında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları
Emlak Ofisi açmak için izlenecek yol
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı
Üfe ve Tüfe Değişim Oranları
Genel Bilgi Yabancılara mal edinme Kolaylığı
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Parsel Sorgulama   |   Ankara Valiliği   | 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/7 06570 Maltepe / ANKARA   Tel: +90 312 229 93 06     Faks: +90 312 229 63 06     federasyon@temfed.org.tr
Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta
Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com