GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI
Tarih:
Son Güncelleme:27/03/2021
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4 

 

 

ULUSAL YETERLİLİK

 

REFERANS KODU

 

EMLAK DANIŞMANI

 

SEVİYE 4

 

REVİZYON NO:00

 

 

 

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

Ankara, 2017


 

ÖNSÖZ

 

Emlak Danışmanı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Ticaret Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

 

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ

Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik’te belirlenmiştir.

 

Ulusal yeterlilikler için temel ölçütler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

 

a)  Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartları veya uluslararası standartlara dayalı olarak oluşturulur.

b)  Ulusal yeterlilikler katılımcı bir anlayışla hazırlanır ve ilgili tarafların görüş ve katkısı alınır.

c)  Ulusal yeterlilikler, mesleki alana ilişkin iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite ile ilgili hususları kapsar.

d) Ulusal yeterlilikler kullanıcılar tarafından anlaşılacak şekilde yazılır.

e)  Ulusal yeterlilikler hayat boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde bireyin kendini geliştirmesini ve meslekte ilerlemesini teşvik eder.

f)  Ulusal yeterlilikler açık veya gizli hiçbir ayrımcılık unsuru içermez.

g)  Ulusal yeterlilikler, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğinin kalite güvencesi dâhilinde ölçülmesini temin eden unsurları içerir.


17UY00... EMLAK DANIŞMANI ULUSAL YETERLİLİĞİ

1

 YETERLİLİĞİN ADI

Emlak Danışmanı

2

 REFERANS KODU

………………….

3

 SEVİYE

4

4

 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 3334 (Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı)

5

 TÜR

-

6

 KREDİ DEĞERİ

-

7

 A)YAYIN TARİHİ

 

 B)REVİZYON NO

00

 C)REVİZYON TARİHİ

-

8

 AMAÇ

Bu ulusal yeterliliğin amacı Emlak Danışmanı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

-          Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

-          Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

-          Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

9

 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

13UMS0364-4 / Pazarlama Elemanı Seviye 4

16UMS0519-4 / Satış Danışmanı Seviye 4

12UMS0266-4 / Satın Alma Elemanı Seviye 4

10

 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

-

11

 YETERLİLİĞİN YAPISI

 11-a) Zorunlu Birimler

………… /A1: İSG, Çevre ve Kalite

………… /A2: İş Organizasyonu ve Portföy Oluşturma

................/A3: Emlak Satışı/Kiralanması ve Sonrası İşlemleri

 11-b) Seçmeli Birimler

-

 11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu birimlerin tamamından başarılı olunması gerekmektedir.

12

 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Emlak Danışmanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

13

 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Emlak Danışmanı (Seviye 4) yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

14

 GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

15

 BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME-
 DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

16

 YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR)

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED)

17

 YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ

MYK Ticaret Sektör Komitesi

18

 MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI

 

TEMFED TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4 TEMFED TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU,Emlak, Danışmanı, UY, Taslağı, Seviye, 4, ULUSAL, YETERLİLİK, REFERANS, KODU, EMLAK, DANIŞMANI, SEVİYE, 4, REVİZYON, NO00,MESLEKİ, YETERLİLİK, KURUMU, Ankara, 2017,ÖNSÖZ, Emlak, Danışmanı, (Seviye, 4), Ulusal, Yeterliliği, 5544, sayılı, Mesleki, Yeterlilik, Kurumu, (MYK), Kanunu, ile, anılan, Kanun, uyarınc TEMFED TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4 ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara 2017 ÖNSÖZ Emlak Danışmanı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınc