GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI
Tarih:
Son Güncelleme:27/03/2021
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte8 Temmuz 2003 tarihinde 25162 sayılı Resmi gazete de yayınlanarak 8 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren "Emlakçılık Mecburi Standardı" bizlere ve tüketicilerimize hizmetin daha üst seviyelere taşınmasına ve mesleki düzen ve disiplinin sağlanamasına yönelik ciddi katkı sağlayaçaktır. Standard genel anlamda, emlak araç - gereç ve çalışanların özellikleri ile ilgili genel kurallarını kapsamaktadır.

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

 

Mecburi Standart Tebliği

 

(Tebliğ No: ÖSG-2003/59)

 

Madde 1-Bu Tebliğ 8/1/1985 Tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

 

Madde 2-Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan ekli TS 11816 "Emlak Komisyonculuğu Hizmetleri-Genel Kurallar" Standardı Resmi Gazete`de yayımı tarihinden 6 (altı) ay sonra mecburi olarak uygulanacaktır.

 

Madde3-Ekli Standart kapsamında hizmet üretenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

 

Madde 4-Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 5-Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi Ticaret Bakanı yürütür.

 

Emlak Komisyonculuğu Hizmetleri - Genel Kurallar

 

0 Konu, tarif, kapsam

 

0.1 Konu

 

Bu standart, emlak komisyonculuğu hizmetlerinin genel kurallarına dairdir.

 

0.2 Tarifler

 

0.2.1 Emlak

 

Ev, arsa, bağ, bahçe, vb. taşınmazların ortak adı.

 

0.2.2 Emlak komisyonculuğu

 

Emlak alım, satım, kiralama vb. aracılık işleri.

 

0.2.3 Emlak komisyoncusu.

 

Gerçek hak sahiplerinin talebi üzerine düzenlenen süreli veya süresiz iş sözleşmesi yaparak: taşınmazın alımı, satımı, rehin vb. aynı hak tesisi gibi tüm hukuki ve teknik işlemleri ve kiralanması konusunda aracılık eden ve kiralama sonrası hizmetleri yerine getiren, bu konularda gerektiğinde danışmanlık, bilirkişilik ve ekspertizliğini yapan ve bunlarla ilgili olarak gerekli form, beyanname vb. belgeleri doldurabilen, bu iş ve işlemleri kendi adına açılmış bir iş yerinde yapan kişi veya kuruluş.

 

0.2.4 Müşteri

 

Emlak komisyonculuğu hizmetlerinden faydalanan kişi veya kurum.

 

0.2.5 Mal Sahibi

 

Emlağın sahibi

 

0.2.6 Yardımcı eleman

 

Satılık veya kiralık bir taşınmazı müşteriye gösteren ve gerekli bilgileri veren eleman.

 

0.2.7 Müşteri Temsilcisi

 

Emlak komisyoncunun portföyünde bulunan taşınmazları, emlak komisyoncusu adına pazarlayan, emlak komisyoncusu ile çalışan ve bu işlemlerden doğan yasal ve mali sorumluluğu üstlenen kişi.

 

0.3 Kapsam

 

Bu standart; emlak komisyonculuğu hizmetlerinin, işletmecilik, hizmet ortamının özelliklerini, bulundurulması gerekli araç-gereç ve çalışanların özellikleri ile ilgili genel kuralları kapsar.

 

1 Kurallar

 

1.1 İşletmecilikle ilgili kurallar

 

1.1.1 Emlak komisyoncusu, ilgili meslek odasına kayıtlı olmalı, emlak komisyonculuğu hizmetlerini meslek odasınca kullanıma sunulan sözleşmeyi düzenleyerek vermeli ve emlak komisyonculuğu dışında herhangi bir iş yapmamalıdır.

 

1.1.2 Hizmet verilen bölgenin kroki, vaziyet planı, maket, perspektif vb. tanıtma elemanları emlak bürosunun duvarında veya uygun yerlerinde müşterilerin görebileceği şekilde teşhir edilmeli, kiralık ve satılık taşınmazların özelliklerinin belirtildiği ilan panosu düzenlenmeli, taşınmazların özelliklerinin müşteriye daha iyi tanıtılması için broşür, fotoğraf, video çekimi, vaziyet planı, imar durumu vb. yararlanılmalıdır.

 

1.1.3 Emlak komisyonculuğu ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenmiş ücret tarifesine göre verilmeli ve komisyon ücretlerinin oranları ile yer gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir ücret talebinde bulunulmayacağı müşterinin görebileceği bir yere asılmalıdır.

 

1.1.4 Emlak komisyoncusu, iş yeri tabelasında ve basılı evraklarında mesleğini tanımlayan ibareler dışında herhangi bir yazı, sıfat veya unvan kullanmamalıdır.

 

1.1.5 Emlak komisyoncusu, verdiği hizmet dolayısıyla edindiği bilgileri sözleşme ile belirlenen esaslar dışında kullanmamalı ve açıklamamalıdır.

 

1.1.6 Emlak komisyoncusu, vereceği ilanlarda iş yerinin adını belirtmelidir.

 

1.1.7 Emlak komisyonculuğu hizmetleri, sözleşmede yer alması kaydıyla yapılacak yazılı bir sözleşme esasına göre şubeleri veya müşteri temsilcileri aracılığıyla verilebilinir-. Bu sözleşmede; hizmetin süresi, ücreti, yasal ve mali sorumluluklar vb. hususlar yer almalıdır.

 

1.1.8 Emlak komisyonculuğu bürosunda haberleşme hizmetlerinin yürüyebilmesi için telefon, faks ve bilgisayarla haberleşme ağı vb. bulunmalıdır.

 

1.1.9 Taşınmazın müşteriye yerinde gösterilebilmesi için, emlak komisyonculuğu bürosuna ait taşıt bulunmalı veya bu hizmetin yerine getirilebilmesi için sözleşmeli bir imkanı sağlanmalıdır.

 

1.1.10 Taşınmazın özelliklerinin belirtildiği tanıtıcı ve bilgi verici yazılı ve görüntülü belgeler uyuşmazlık halinde hukuki belge özelliği taşıyacak şekilde düzenlenmelidir.

 

1.1.11 Taşınmazlarda bulunan "Kiralık" veya "Satılık" ilanları uzaktan farkedilebilecek büyüklükte olmalıdır.

 

1.2 Hizmet ortamının özellikleri ile ilgili kurallar

 

1.2.1 Emlak komisyonculuğu bürosu, kat mülkiyeti kanununun belirlediği şekilde bağımsız olmalı, iş yerinde; en az idari büro ve müşteri kabul yeri ile müşterek veya münferit kullanma özelliğinde teknik özellikleri TS 8357`ye uygun WC-lavabo bulunmalıdır.

 

1.2.2 İş yeri tabii olarak havalandırılmalı, mekanik havalandırma tesisatı bulunması halinde bu tesisat TS 3419 ve TS 3420`ye elektrik tesisatı TS IEC 60364-1`e, güvenlik koruması, TS IEC 60364-4-41`e göre yapılmalı, su tesisatı TS 628`e, temiz su TS 266`ya uygun olmalı, TS 4019`a uygun ilk yardım çantası, TS 12201`e uygun çöp kutusu bulunmalı ve yangınla ilgili olarak TS 4156`da belirtilen tedbirler alınmalıdır.

 

1.2.3 İş yeri uygun bir sistemle ısıtılmalı ve ısıtmada yetkili makamlarca belirlenen yakıt kullanılmalıdır.

 

1.2.4 Emlak komisyonculuğu hizmetlerine yönelik işlerin yapılmasında kullanılan teknik cihaz ve donanıma uygun büro mobilyası bulunmalı ve müşterilerin kabulüne uygun oturma grupları düzenlenmelidir.

 

1.2.5 Emlak komisyonculuğu bürosunda;

 

İlgili odasınca kullanıma sunulan;

 

- Matbu alıcı ve satıcı yetki sözleşmesi ve kira kontratı,

 

- Matbu tellaliye, pay akçesi, yer gösterme ve komisyon paylaşım sözleşmesi,

 

- Ekspertiz formu ile

 

- Senet ve damga pulu,

 

- Hukuk, vergi, kadastro, muhasebe, pazarlama, tapu vb. mevzuatı içeren kitaplar, basılı evrak, belge ve dokümanları bulunmalıdır.

 

1.2.6 Emlak komisyoncusu, resmi belge hüviyetinde olacak şekilde, faaliyetleri ile ilgili kayıtlar tutmalıdır.

 

1.2.7 Emlak komisyoncusu bürosunda; aşağıdaki araç ve gereçler bulunmalıdır.

 

- Bilgisayar + yazıcı + modem,

 

- Telefon,

 

- Faks,

 

- Şerit metre,

 

- Pusula,

 

- Fotoğraf makinası,

 

- El feneri,

 

- Televizyon (tercihen),

 

- Video (tercihen),

 

- Kamera (tercihen),

 

1.3 Çalışanlarla ilgili kurallar

 

1.3.1 Emlak komisyoncusu bürosunda, yeterli sayıda eleman bulunmalı, bu elemanlar mal sahipleri ile müşterileri bir araya getirdiklerinde, onlara hukuki yönden yeterli bilgi verebilmeli ve mevzuatın gerektiği işlemlerde yardımcı olabilmelidir.

 

1.3.2 Reklam, tanıtım ve pazarlama ile ilgili elemanlar müşteri ilişkilerinde güvenilir ve inandırıcı olmalıdır.

 

1.3.4 Emlak komisyoncusu;

 

Kiralama ve satış kapsamında;

 

- Müşteri temsilcisi ve yardımcı elemanların iş dağılımı,

 

- Alan çalışması,

 

- Yayınların emlak ilanlarının sayfalarının incelenmesi,

 

- Müşteri portföyünde arz, talep yönünden değerlendirilmesi,

 

 

- Emlak kayıtlarının bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi,

 

- Taşınmazın pazarlanmak üzere hazır duruma getirilmesinin sağlanması,

 

- Taşınmazda oturan varsa göstermek için randevuların alınması, pazarlama stratejisinin hazırlanması,

 

- Yazılı ve görsel pazarlama teklifleri hazırlanması,

 

- İlan verilecek gayrimenkulun belirlenmesi,

 

- Taşınmazın pazarlamasındaki gidişat konusunda periyodik olarak müşteriye bilgi verilmesi,

 

- Diğer emlak komisyoncularıyla ortak çalışmaların yürütülmesi,

 

- Tarafların bir araya getirilmesi,

 

- Tapu işlerine ilişkin randevuları alıp işlerin takip edilmesi,

 

İş ve işlemler;

 

Aracılık ve danışmanlık hizmeti kapsamında;

 

- Satış,

 

- Pazarlama,

 

- İpotek,

 

- Kat irtifakı,

 

- Kat mülkiyeti kurma, ifraz ve tevhit,

 

- Trampa,

 

- Cins değişikliği,

 

- Hibe (bağışlama)

 

- Taksim (paylaşım),

 

- Tashih (düzeltme),

 

- Aplikasyon,

 

- Harita ve belediyelerden bölge imar planı çıkarma,

 

- Kadastro müdürlüklerinden röperli kroki ve çap belgesi alma,

 

- Vergi muafiyeti belgesini alma,

 

- Veraset vergi dairelerinden ilişik kesme veya temiz kağıdı alma,

 

- Emlak beyannamesi düzenleme,

 

- Noterden satış vaadi sözleşmesi yapma,

 

- Kira akid sözleşmesi yapma

 

İş ve işlemleri yapılabilmelidir.

 

2 Çeşitli hükümler

 

2.1 Emlak komisyoncusu, bu standartta belirtilen hizmetler için istenildiğinde standarda uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir. Bu beyannamede söz konusu iş yerinin Madde 1`de ki genel kurallara uygun olduğunu belirtmeleri gerek

 

Yararlanılan kaynaklar

 

- Ankara Tüm Emlakçılar Odası ile yapılan görüşmeler.

 

- TAYLAN H.Ali Emlak ve Emlakçılık, Semih Ofset, 1999 Ankara 

  

 

TEMFED TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte TEMFED TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU,Emlakçılık, Mecburi, Standartı, Yürürlükte, 8, Temmuz, 2003, tarihinde, 25162, sayılı, Resmi, gazete, de, yayınlanarak, 8, Temmuz, 2004, tarihinde, yürürlüğe, giren, Emlakçılık, Mecburi, Standardı, bizlere, ve, tüketicilerimize, hizmetin, daha, üst, seviyelere, taşınmasına, ve, mesleki, düzen, ve, disiplinin, s TEMFED TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte 8 Temmuz 2003 tarihinde 25162 sayılı Resmi gazete de yayınlanarak 8 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren Emlakçılık Mecburi Standardı bizlere ve tüketicilerimize hizmetin daha üst seviyelere taşınmasına ve mesleki düzen ve disiplinin s